ZTE ma wielkie plany na przyszłość. Fir­ma wcale nie zamierza spocząć na lau­rach po pre­mierze świet­nego Grand X. Moż­na nawet powiedzieć, że ZTE pracu­je na jeszcze wyższych obro­tach. Pod­czas lutowych targów MWC 2013 ujrzymy dwa bard­zo intere­su­jące urządzenia chińskiego pro­du­cen­ta.