Xiaomi Mi 4 już zaprezentowany — tkwi w nim olbrzymia siła!

Dodano: 22.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , ,

xiaomi-mi4

Xiao­mi Mi 4 jest już świeżo po swo­jej pre­mierze. Prezen­tu­je się fan­tasty­cznie. Jeszcze ta cena…

Przedni panel Xiaomi Mi4 sfotografowany

Dodano: 06.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

mi4

Okazu­je się, że spory­mi kroka­mi zbliża się pre­miera smart­fona Xiao­mi Mi4. Jego przed­ni pan­el został sfo­tografowany przez pra­cown­i­ka linii pro­duk­cyjnej.

Xiaomi Mi Pad odnosi duży sukces w Chinach

Dodano: 04.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Tablety Tagi: , , ,

MiPad-01

Xiao­mi Mi Pad to pier­wszy tablet pop­u­larnego w Chi­nach Xiao­mi. Urządze­nie prezen­tu­je się bard­zo obiecu­ją­co, więc nie powin­ny dzi­wić rewela­cyjne wyni­ki sprzedaży.

Xiaomi szczyci się wysokimi wynikami sprzedaży

Dodano: 03.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , ,

1H achievements

Xiao­mi to pro­du­cent smart­fonów, który w swo­jej ojczyźnie — w Chi­nach — jest niezwyk­le pop­u­larny. Właśnie pochwal­ił się swoi­mi wynika­mi sprzedaży. W pier­wszej połowie tego roku sprzedał więcej smart­fonów, niż w całym roku 2013.

Xiaomi chwali się piorunującymi wynikami sprzedaży po raz kolejny

Dodano: 30.03.2014 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , ,

xiaomi_redmi_note_official-630x460

Xiao­mi Red­mi Note to smart­fon, na którego punkcie Chińczy­cy osza­leli. Jak moż­na nazwać sprzedaż 100 tysię­cy egzem­plarzy w ciągu zaled­wie 34 min­ut jeśli nie sza­leńst­wem?

Smartfony Xiaomi sprzedają się lepiej nawet od świeżych bułeczek

Dodano: 12.11.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , ,

Xiaomi-Hongmi-1

Xiao­mi, jeden z czołowych chińs­kich pro­du­cen­tów smart­fonów może się pochwal­ić wybit­nym osiąg­nię­ciem — w ciągu trzech min­ut sprzedało aż 220 tys. egzem­plarzy swoich urządzeń!

Xiaomi Mi‑3 przełamuje stereotypy na temat chińskiej elektroniki

Dodano: 06.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , ,

mi3-colors-press

Xiao­mi co praw­da nie wzięło udzi­ału w tar­gach IFA 2013, lecz zwołało włas­ną kon­fer­encję w Pekinie. Zaprezen­towało na niej smart­fona Mi‑3, który zapowia­da się rewela­cyjnie. Nie tylko w porów­na­niu do chińskiej konkurencji — jest to najprawdzi­wsza klasa pre­mi­um.

Xiaomi Hongmi — duża moc za półdarmo

Dodano: 01.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , ,

Chińczy­cy potrafią zaskaki­wać tym, jak bard­zo są w stanie zre­dukować kosz­ty pro­dukcji swoich pro­duk­tów. Nie inaczej jest oczy­wiś­cie w przy­pad­ku smart­fonów. Najnowszy Xiao­mi Hong­mi posi­a­da przyz­woitą moc i jed­nocześnie kosz­tu­je tyle, co nic.

Xiaomi MI‑3 uchwycony na zdjęciu, znamy też jego specyfikację

Dodano: 20.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Xiao­mi jest pro­du­cen­tem smart­fonów, który w naszych rejonach może nie błyszczy pop­u­larnoś­cią, lecz w Azji ma się bard­zo dobrze. Wbrew temu, co zwyk­le sądz­imy o pro­duk­tach made in chi­na, tworzy on urządzenia odz­nacza­jące się świet­ny­mi osiąga­mi i równie dobrym wyko­naniem. Ter­az dowiedzieliśmy się nieco o trze­ciej odsłonie Xiao­mi MI-series, która zapowia­da się nieziem­sko.

[Galeria+Video] Xiaomi Mi-Two: najmocniejszy Android na świecie w doskonałej cenie. Chcemy go w Polsce!

Dodano: 17.08.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nier­az zdarza­ło się tak, że prze­cie­ki na tem­at nad­chodzą­cych smart­fonów były sporo prze­sad­zone w porów­na­niu z rzeczy­wis­toś­cią. Xiao­mi zro­biło jed­nak coś, co nie zdarza się na co dzień — ich nowy tele­fon, Mi-Two, otrzy­ma specy­fikację nawet lep­szą, niż znaną z zapowiedzi. A nie było to wcale łatwym zadaniem, gdyż jest to niesamowi­ta maszy­na!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002