AdDuplex: Statystyki systemu Windows Phone dla Polski i całego świata. Lumia 520 rządzi.

Dodano: 30.05.2014 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

windowsphone8
Fir­ma AdDu­plex przed­staw­iła swo­je kole­jne dane statysty­czne odnośnie sys­te­mu Win­dows Phone. Wśród różnych wykresów znalazł się przed­staw­ia­ją­cy pop­u­larność poszczegól­nych smart­fonów z tym sys­te­mem w Polsce.

Aplikacja Fakty TVN dla Windows Phone

Dodano: 01.02.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

tefałen

Jeśli lubi­cie być na bieżą­co z infor­ma­c­ja­mi z Pol­s­ki i ze świa­ta, lecz nie macie dostępu do telewiz­ji, TVN wyszedł Wam z pomoc­ną dłonią — stworzył aplikację Fak­ty TVN, która umożli­wia oglą­danie wiado­moś­ci o dowol­nej porze na ekranie smart­fona.

Memory — gra na Windows Phone ćwicząca pamięć

Dodano: 28.01.2014 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Memo_808x808_0010_06

Mem­o­ry to znana gra pole­ga­ją­ca na odsła­ni­a­n­iu dwóch iden­ty­cznych ele­men­tów. Powin­niś­cie się nią zain­tere­sować, jeśli lubu­je­cie się w grach, w których trze­ba pobudz­ić swo­je szare komór­ki.

Windows 8.1 trafi do wszystkich smartfonów z Windows Phone 8

Dodano: 09.01.2014 Kategorie: Newsy, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

cortana

Greg Sul­li­van z Microsof­tu przyniósł dobrą wiado­mość — każdy smart­fon, który posi­a­da sys­tem Win­dows Phone 8 będzie mógł zostać aktu­al­i­zowany do Win­dowsa Phone 8.1, gdy ten zostanie wydany.

Windows Phone coraz bardziej popularny

Dodano: 02.09.2013 Kategorie: Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , ,

ballmerwindowsphones

Nowe dane przeprowad­zone przez Kan­tar mówią, że mobil­ny sys­tem Microsof­tu radzi sobie coraz lep­iej. Jego udzi­ał wśród smart­fonów wzrósł do 8,2% w lipcu bieżącego roku, jeśli weźmiemy pięć najwięk­szych europe­js­kich rynków kra­jowych.

Aplikacja na wakacje — ICOON dla Windows Phone

Dodano: 23.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Waka­cyjne podróże poza naszą granicę częs­to się wiążą z trud­noś­ci­a­mi doty­czą­cy­mi porozu­miewa­nia się. ICOON to aplikac­ja, która w spry­t­ny sposób pozwala przeła­mać bari­ery językowe  za pomocą sym­bol­icznych grafik wyświ­et­lanych na ekranie smart­fona. Dokład­niej, jest to rozbu­dowany słown­ik obrazkowy na plat­for­mę Win­dows Phone.

Jak wygląda fragmentacja na platformie Windows Phone?

Dodano: 20.07.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Posi­adacze Win­dows Phone’ów 8 z 512 MB RAM‑u mogą czuć się dotknię­ci tym, że niek­tóre topowe gry są niekom­paty­bilne z ich tele­fon­a­mi z powodu zbyt słabej specy­fikacji. Czy rzeczy­wiś­cie jest to prob­lem na dużą skalę? Okazu­je się, że nie do koń­ca…

Jak wyglądały wczesne wersje koncepcyjne interfejsu Windows Phone?

Dodano: 10.06.2013 Kategorie: Newsy, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Win­dows Phone zde­cy­dowanie wyróż­nia się spośród innych mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych pod wzglę­dem inter­fe­j­su. A chce­cie zobaczyć, jak Win­dows Phone mógł­by wyglą­dać? Za sprawą tego filmiku może­cie zobaczyć, jak prezen­tu­je się sześć odrzu­conych propozy­cji inter­fe­j­su.

Polostream — aplikacja na Windows Phone do oglądania kanałów TVP

Dodano: 03.06.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Jeśli lubisz oglą­dać telewiz­ję na ekranie swo­jego smart­fona, powinieneś zwró­cić uwagę na aplikację Polostream. Pozwala ona na oglą­danie TVP Info i 16  region­al­nych kanałów TVP.

Instagraph — klient Instagrama na Windows Phone 7 i 8 umożliwiający dodawanie zdjęć

Dodano: 17.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Insta­gram to niezwyk­le pop­u­lar­na aplikac­ja społecznoś­ciowa umożli­wia­ją­ca dodawanie zdjęć i przy­ozd­abi­an­ie je w fil­try. Nieste­ty na Win­dows Phone wciąż jest niedostęp­ny, lecz nie jest to już żaden prob­lem, gdyż Insta­graph potrafi całkowicie zastąpić ofic­jal­ny pro­gram.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002