Microsoft zamyka Marketplace dla Windows Mobile

Dodano: 09.03.2012 Kategorie: Newsy, Windows Mobile Tagi: ,

Win­dows Mobile to niegdyś naprawdę pop­u­larny sys­tem będą­cy kwin­tes­encją prawdzi­wego smart­fona. Od dłuższego cza­su dostęp­na jest jego nowa wer­s­ja pod postacią Win­dows Phone przez którą Mar­ket­place dla wszys­t­kich urządzeń z sys­te­mem Win­dows Mobile zostanie niedłu­go zamknię­ty. 

Windows Mobile uruchomiony na Windows Phone 7 [Video]

Dodano: 16.02.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Video, Windows Mobile, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Jak­iś czas temu to Win­dows Phone 7 był por­towany do innych, częs­to starszych urządzeń. Doskon­ałym tego przykła­dem jest HTC HD2 na którym od dłuższego cza­su każdy bez więk­szych prob­lemów może zain­stalować nowego Win­dows Phone 7. Tym razem rola się odwraca i to na tele­fonach z Win­dows Phone 7 moż­na uru­chomić  starusz­ka Win­dowsa Mobile 6.1 .

Nawigacja GPS dla Symbiana S60v5, S60v3, iPhone’a, Windows Mobile i Androida

Dodano: 01.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Mobile Tagi: , , , , , ,

Ndrive-nawigacja-07

Fir­ma NDrive Nav­i­ga­tion Sys­tems udostęp­niła najnowszą wer­sję naw­igacji GPS dla takich sys­temów oper­a­cyjnych, jak: Sym­bian OS, iPhone, Android i Win­dows Mobile. Naw­igac­ja ta cechu­je się bard­zo dużą dokład­noś­cią w tere­nie (z uwzględ­nie­niem numerów budynków). A także z bard­zo dobrym pokryciem map przez aplikację.

Wybier­a­jąc naw­igację GPS NDrive na tele­fon komórkowy może­my być pewni, że wybier­amy pro­dukt pro­fesjon­al­ny i przys­tosowany do naszych tele­fonów, jak i do naszej wygody. Dzię­ki naw­igacji, mamy możli­wość wyszuki­wa­nia punk­tów szczegól­nych (hotele, stac­je ben­zynowe, restau­rac­je itp. Pon­ad­to aplikac­ja umożli­wia wyświ­et­lanie budynków w try­bie 3D, jak i umożli­wia robi­enia zbliże­nie i odd­ale­nie trasy na wyświ­et­laczu tele­fonu. Naw­igac­ja ma także wbu­dowaną mapę fotoradarów z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji. Wszys­tkie komendy wydawane są poprzez polece­nia głosowe.

Hd2Wobble — dla kochających kobiece biusty

Dodano: 08.01.2010 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, HTC, Video Tagi: , ,

hd2Wobble-aplikacje-windows-mobile

Aplikac­ja tak przy­padła mężczyzną, że postanow­ili stworzyć nową wer­sję — Hd2Woblle, która tym samym jest kon­tynu­acją — poprzed­niej app — HdWob­ble. Dla przy­pom­nienia dodam jeszcze, że podob­na aplikac­ja wyszła również na iPhone’a, o czym pisałem kil­ka miesię­cy temu. Devel­op­erzy popraw­ili dzi­ałanie aplikacji, tak by moż­na było wyko­rzys­tać w pełni możli­woś­ci tele­fonu HTC HD2 z sys­te­mem Win­dows Mobile – aplikac­ja wyko­rzys­tu­je mul­ti­touch, a efek­ty są jeszcze bardziej emocjonu­jące i zadzi­wia­jące – zapraszam do obe­jrzenia video 🙂

Yellix — wyświetla połączenia, jako znajomych z Facebook’a

Dodano: 10.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Video Tagi: , , , ,

yellix

Yel­lix to aplikac­ja dla tele­fonów z sys­te­mem: Sym­bian S60v5, Sym­bian S60v3, Android, Win­dows Mobile, RIM, która jest zin­te­growana z Face­book­iem. Na czym pole­ga dzi­ałanie tej aplikacji? Jest ono dosyć proste – poprzez aplikację Yel­lix nasza książ­ka kon­tak­tów zosta­je zin­te­growana ze zna­jomy­mi na Face­book’u. Kiedy dzwoni do Nas jak­iś zna­jomy, który tym samym jest naszym zna­jomym na Face­book’u wyświ­et­la­ją się infor­ma­c­je o tym użytkown­iku na wyświ­et­laczu tele­fonu (zdję­cie, sta­tus itp.).

Opera Mobile 9.7 — nowa przeglądarka komórkowa już za kilka dni (video)

Dodano: 27.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

opera_mobile

Opera Mobile 9.7 zostanie ofic­jal­nie przed­staw­iona pod­czas targów CTIA Wire­less 2009 odby­wa­ją­cych się w Las Vegas na początku przyszłego miesią­ca (1–3 kiwe­cień).

Jak zapowiedzieli twór­cy najnowszej przeglą­dar­ki Opera Mobile 9.7, która jest stwor­zona spec­jal­nie dla tele­fonów komórkowych, będzie ona jeszcze szyb­sza i bardziej dos­tosowana do potrzeb komórek. Właśnie ulep­sze­nie szy­bkoś­ci przesyłu danych i kom­pre­sowa­nia stron było głównym celem i zamierze­niem inżynierów z Opera Soft­ware. Dzię­ki tym pra­com pow­stała także tech­nolo­gia Opera Tur­bo, która zapew­nia przyspiesze­nie pra­cy przeglą­dar­ki.

Skype 3.0 — nowa aplikacja dla telefonów z Windows Mobile

Dodano: 24.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

136

Skype przy­go­tował nową aplikację skierowaną do urządzeń opar­tych o sys­tem oper­a­cyjny Win­dows Mobile Stan­dard, jak i Win­dows Mobile Pro­fes­sion­al. Wprawdzie jest to wer­s­ja Beta, ale z pewnoś­cią każdy cenią­cy sobie tech­nolo­gie Voip sko­rzys­ta z przy­wile­ju rozmów za dar­mo.

Co nowego w Skype 3.0 dla Win­dows Mobile?

Udoskonalony klient YouTube na Symbiana i Windows Mobile

Dodano: 21.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , , ,

27
Na stron­ie m.youtube.com pojaw­iła się nowa aplikac­ja przez­nac­zona dla sys­temów Sym­bian S60v3 i S60v5, a także dla tele­fonów komórkowych opar­tych o sys­tem Win­dows Mobile.

Mobil­ni uzytkown­i­cy mieli możli­wość sko­rzys­tać z wer­sji beta, która od pewnego cza­su była dostęp­na na stron­ie YouTube. Tym razem została wydana wer­s­ja final­na, w której popraw­iono kil­ka ważnych szczegółów.

Opera Mobile 9.7 już do ściągnięcia (download & video)

Dodano: 08.06.2009 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Video Tagi: , ,

opera_mobile

Opera Mobile 9.7 to najnowsza przeglą­dra­ka inter­ne­towa dla tele­fonów komórkowych. Zapowiadano ją już jak­iś czas temu, ale dopiero od dzisi­aj moż­na ściągnąć wer­sje beta tej przeglą­dar­ki.

To co wyróż­nia Opere 9.7 to szy­b­ki przesył danych na tele­fon oraz to, że przeglą­dar­ka jest świet­nie zop­ty­mal­i­zowana.

Nieste­ty najnowsza Opera na tele­fony komórkowe jest skierowana jak na razie tylko na mod­ele z sys­te­mem Win­dows Mobile. Jeśli posi­adasz właśnie taki tele­fon i chcesz ściągnąć przeglą­darkę Opera Mobile 9.7 beta wystar­czy kliknąć tutaj (link).

Prezentacja telefonu Acer M900

Dodano: 17.05.2009 Kategorie: Pozostałe modele telefonów, Windows Mobile, Zapowiedzi Tagi: ,

acer-m900-7

Acer M900 to kole­jny Smart­phone, po Acerze DX900, wyposażony w sys­tem Win­dows Mobile Pro­fes­sion­al 6.1. Nowy mod­el — M900 to bard­zo rozbu­dowany tele­fon, speł­ni­a­ją­cy funkcję mini kom­put­era — paki­et Office, rozbu­dowane funkc­je sys­te­mu Win­dows, znane choć­by z kom­put­erów, dodatkowo GPS i aparat 5 megapik­sela.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002