Viber to komu­nika­tor umożli­wia­jący wykony­wanie połączeń tek­stowych poprzez sieć inter­ne­tową. Jego pro­du­cent szykuje ofen­sywę na prak­ty­cznie każdym fron­cie. Czy ta aplikacja ma szansę zagrozić świet­nemu What­sAp­powi?