Nokia Lumia 720 – recenzja video Dailymobile.pl

Dodano: 11.09.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Dawno nic nie nagry­wałem , więc postanow­iłem się zre­ha­bil­i­tować. Na warsz­tat wle­ci­ała przy­jaz­na Nokia Lumia 720 i z racji długiego okre­su do testowa­nia mogłem zobaczyć, jakie są plusy i minusy tego smart­fona. Przy okazji może­cie zobaczyć, jakie aplikac­je zna­jdziecie na Win­dows Phone 8 – nie, nie jest ubo­go pod tym wzglę­dem 🙂 Cała real­iza­c­ja była robiona trochę „na szy­bko”, więc wybacz­cie pewne niedo­ciąg­nię­cia oraz dosyć cichy głos (nie mam poję­cia dlaczego aku­rat tak to wyszło). Obiecu­ję do następ­nego razu się popraw­ić 🙂

Przegląd programów do nauki Hiragany na Androida — język japoński nie musi być trudny!

Dodano: 29.03.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Myślałeś kiedyś o nauce języ­ka japońskiego? Pewnie nie, lecz ja właśnie zacząłem przy­godę z tym językiem. Smart­fony mogą spraw­ić, że nie musi być wcale tak trud­ny, na jaki wyglą­da. W tym tekś­cie przyjrzymy się paru aplikacjom do nau­ki Hira­gany — japońskiego odpowied­ni­ka alfa­betu.

Gameboid — Game Boy Advance na Twojego Androida

Dodano: 23.09.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Gry, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Gameboid

Na nasze smart­fony moż­na znaleźć wiele ciekawych gier. Sta­ją się one jed­nak coraz prost­sze, krót­sze i płyt­sze. Dla spragnionych cza­sów, gdy gry na przenośne plat­formy miały prymi­ty­wną grafikę 2D a ich prze­jś­cie zaj­mowało co najm­niej kilka­naś­cie godzin, pow­stał Game­boid — świet­nie sprawu­ją­cy się emu­la­tor plat­formy Game Boy Advance na Androi­da. Jak się sprawu­je? Zapraszam do lek­tu­ry!

[Recenzja] exDialer — idealna książka telefoniczna

Dodano: 11.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , ,

Chy­ba wszyscy mod­derzy Androi­da kojarzą ROM MIUI — co praw­da iloś­cią opcji oraz wyda­jnoś­cią ustępu­je Cyanogen­Mod­owi, lecz posi­a­da jed­ną szczegól­ną cechę — wyjątkowy wygląd nakład­ki sys­te­mowej, która jest być może najpiękniejsza w całym świecie Androi­da. Jej nami­astką jest exDi­aler, odmieni­a­ją­cy okno kon­tak­tów.

Nokia SU-33W — obszerny test video

Dodano: 14.01.2010 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , , ,

nokia-mobile-tv-receiver-su_33w

Nokia SU-33W to przenośny odbiornik telewiz­ji mobil­nej. Jest to dodatek (akce­so­ria) do tele­fonów Nokia. Dzię­ki temu odbiornikowi już w tej chwili może­my odbier­ać syg­nał telewiz­yjny w kilku najwięk­szych mias­tach Pol­s­ki na ekranach swoich tele­fonów komórkowych. Daje on możli­wość oglą­da­nia pro­gramów telewiz­yjnych nadawanych w sys­temie DVB‑H.

Choć telewiz­ja mobil­na fazę rozk­witu ma dopiero przed sobą, warto zobaczyć, jak dzi­ała to w prak­tyce. Bard­zo wycz­er­pu­jącego tes­tu dokon­ał użytkown­ik YouTube o nicku jakubd2, który dokon­ał tes­tu odbiorni­ka telewiz­yjnego Nokia SU-33W wraz z połącze­niem tele­fonu Nokia E75. Na teś­cie moż­na zaob­ser­wować jakość odbier­anego syg­nału, funkcjonowanie urządzenia oraz kom­po­nen­ty wchodzące w skład zestawu odbiorni­ka telewiz­ji mobil­nej.

Zapraszam do tes­tu odbiorni­ka Nokia SU-33W i tele­fonu Nokia E75.

Video: testowanie telefonów Nokia

Dodano: 10.10.2009 Kategorie: Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , ,

Nokia-mobile-test

Testy tele­fonów komórkowych sta­ją się coraz bardziej rozbu­dowane i coraz bardziej pod­dawane tzw. tor­tur­om. Wszys­tko to oczy­wiś­cie by nasze tele­fony były coraz lep­szej jakoś­ci i coraz bardziej wytrzy­małe. Jak pokazu­je poniższy filmik testy te wyda­ją się nieco śmieszne (prze­suwanie na okrągło wysuwanej klap­ki itp.) jed­nakże jest to pro­ce­du­ra niezbęd­na by dany mod­el tele­fonu mógł zostać dopuszc­zony do masowej sprzedaży. Zobaczmy zatem jakim tor­tur­om (testom) pod­dawane są tele­fony komórkowe najwięk­szego pro­du­cen­ta w tej branży, czyli firmy Nokia.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002