Rusza kole­j­na edy­c­ja lubianego konkur­su od pomarańc­zowego oper­a­to­ra — dzię­ki niemu gru­pa wylosowanych szczęśli­w­ców będzie mogła pobaw­ić się topowym mod­elem Nokii, a część z nich otrzy­ma go na zawsze.