HTC Dream to pier­wszy tele­fon, który otrzy­mał sys­tem Android. Ma już za sobą 4 lata, co dla urządzeń mobil­nych jest ogrom­ną iloś­cią cza­su. Zdążyły one się drasty­cznie zmienić pod wzglę­dem wyda­jnoś­ci, lecz nawet to nie przeszkodz­iło cud­otwór­com z XDA przepor­tować na G1 Żel­ki!