Facebook w telefonach Nokia 5800 XpressMusic i Nokii N97

Dodano: 02.06.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

nokia-5800-xpressmusic-facebookFace­book to znany na całym świecie por­tal społecznoś­ciowy. Choć jego pop­u­larność w Polsce nie jest tak duża, to pewnie zna­jdą się oso­by uży­wa­jące go i posi­ada­jące tele­fony Nokia 5800 Xpress­Mu­sic lub Nokia N97. To właśnie dla nich pow­stała spec­jal­na aplikac­ja, która ułatwia funkcjonowanie Face­book’a na naszych dotykowych komórkach.

Wer­sje Face­book na sys­tem Sym­bian S60v5 może­my pobrać ze strony Ovi Store (link) za dar­mo — co pewnie cieszy najbardziej. Jeśli więc moż­na sko­rzys­tać z tego za free — to czemu tego nie zro­bić? — Pole­cam.

CSI: Miami teraz jako gra na S60v5

Dodano: 02.06.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

csi-miami-mobile-nokia-5800-xpressmusic

CSI: Mia­mi to znany także w Polsce ser­i­al, który zdobył sobie rzeszę fanów od ter­az jest dostęp­ny w formie gry na plat­for­mę Sym­bian S60v5, a więc gra przez­nac­zona jest na takie tele­fony, jak: Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97 i Sam­sung Omnia HD i8910.

Wciel się w młodego detek­ty­wa i zna­jdź win­nych, tak jak robiono to w telewiz­yjnym seri­alu. Przeprowadź własne dogłęb­ne śledzt­wo i rozwiąż zagad­kę, którą nęka całe Mia­mi. Gra powin­na być ciekawa i ucieszy z pewnoś­cią wszys­t­kich fanów seri­alu — fajnie jest móc prze­jąć cza­sem obow­iąz­ki swego bohat­era.

CSI: Mia­mi w wer­sji na tele­fon komórkowy S60v5 moż­na pobrać tutaj (link). Koszt zakupu gry to tylko 4$. Poniższe video w krót­ki sposób przed­staw­ia zagad­kową grę CSI: Mia­mi — zobacz jak to wyglą­da.

Oxford English Dictionary – najlepszy słownik angielskiego na Symbiana S60v5

Dodano: 27.05.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Samsung Tagi: , , , , ,

dictionary-symbian-nokia-5800-xpressmusic

Słown­i­ki wydawane przez Oxford cieszą się dużym  powodze­niem wśród osób uczą­cych się języ­ka ang­iel­skiego. Tym razem przy­go­towany został świet­ny zestaw słown­i­ka języ­ka ang­iel­skiego wraz z wymową na urządzenia mobilne wyposażone w sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60v5 (Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97, Sam­sung i8910 Omnia HD).

Nie jest to jed­nak słown­ik pol­sko — ang­iel­s­ki, czy ang­iel­sko — pol­s­ki, więc trze­ba uznać , że jest on przez­nac­zony raczej dla tych co potrafią już w jakimś stop­niu oper­ować językiem ang­iel­skim. Aplikac­ja ta jest rzeczy­wiś­cie god­na uwa­gi i może­my być raczej pewni, że jest to jed­na z najlep­szych pozy­cji w seg­men­cie słown­ików językowych.

Martwi nieste­ty tylko jeden fakt — cena Audio Con­cise Oxford Eng­lish Dic­tio­nary and The­saurus — czyli za cały zestaw to 39,99 €. Ist­nieje jed­nak możli­wość przetestowa­nia tej aplikacji w 30 dniowej wer­sji tri­al (link).  Nieste­ty te pozy­c­je nigdy do tanich nie należały i trze­ba się liczyć w takim przy­pad­ku ze sporym wydatkiem, ale chy­ba warto bo wer­sje książkowe tego zestawu nie są o wiele tańsze. Aplikację może­my zakupić tutaj.

FlipSilent — praktyczna aplikacja na Symbiana S60v3 i S60v5

Dodano: 23.05.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , , ,

flipsilent-pictures flipsilent-pictures-2

Flip­Si­lent to prak­ty­cz­na aplikac­ja skierowana do posi­adaczy tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v3, a także Sym­bian S60v5. Głów­na funkc­ja tego ciekawego pro­gra­mu to możli­wość zami­any pro­filu tele­fonu pod­czas dzwonienia. W prak­tyce wyglą­da to mniej więcej tak, iż mając ustaw­iony pro­fil ogól­ny w tele­fonie i słysząc melodie połączenia wystar­czy obró­cić tele­fon na drugą stronę by nie słyszeć dźwięku. Aplikac­ja ta jest o tyle przy­dat­na, że każdy z Nas zna­j­du­ję się cza­sem w sytu­acji, gdzie może ode­brać tele­fonu, a chce dostać (syg­nał), że jed­nak ktoś dzwoni.

Aplikację moż­na pobrać tutaj:

Darmowe kanały telewizyjne w Twoim telefonie

Dodano: 21.05.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Video Tagi: , , ,

spb-tv-for-mobile-symbian spb-tv-for-mobile-symbian-1

Spb TV to nowa aplikac­ja dla tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v3 oraz S60v5. Pod­sta­wowym rozwiązaniem, jakim ofer­u­je ta aplikac­ja jest możli­wość oglą­da­nia pon­ad 100 kanałów telewiz­yjnych z 17 państw na Świecie w swo­jej komórce. Z pomocą Spb TV może­my szy­bko wybrać nasz ulu­biony kanał, prze­jrzeć co w danym momen­cie leci i co będzie leci­ało nawet na tydzień w przód, ustaw­ić sobie przy­pom­nie­nie w kalen­darzu.

By móc odt­warza­cz kanały telewiz­yjne w swoim tele­fonie niezbędne jest jed­nak połącze­nie w tym celu z Inter­netem. Jed­nakże w przy­pad­ku gdy nasz tele­fon jest wyposażony w WiFi i mamy dostęp do takiej sieci może­my bez obaw korzys­tać z tej aplikacji.

XpressAlarm — uchroń swoją Nokię 5800 XpressMusic lub Nokię N97 przed złodziejami

Dodano: 15.05.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

xpressalarm-nokia-5800-nokia-n97

Xpres­sAlarm to dar­mowa aplikac­ja skierowana do dwóch mod­eli tele­fonów — Nokia 5800 Xpress­Mu­sic oraz Nokia N97. Czym jest Xpress­Mu­sic — to aplikac­ja pozwala­ją­ca Nam na ochronę naszego tele­fonu komórkowego przed złodzie­ja­mi. Zarówno dźwię­ki, jak i dzi­ałanie tej aplikacji powin­no skutecznie odstraszyć potenc­jal­nych złodziei, a całość przy­pom­i­na dzi­ałanie alar­mu w samo­chodzie. Nokia 5800 XM i Nokia N97 to tele­fony wartoś­ciowe, warto więc pode­jść do tej aplikacji nie jak do kole­jnego “gadże­tu”, lecz jak do aplikacji chroniącej Nasz tele­fon przed kradzieżą.
Aplikację moż­na pobrać za dar­mo tutaj. A jak dzi­ała Xpres­sAlarm możesz zobaczyć na poniższym video.

Ciekawe, darmowe tapety dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic (640×360) #8

Dodano: 06.05.2009 Kategorie: Nokia, Tapety Tagi: , ,

47

8 część tapet (640×320) przez­nac­zonych na tele­fon Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, N97 i Sam­sung Omnia HD, opar­tych o sys­tem Sym­bian S60v5. Oczy­wiś­cie jak zawsze tapety moż­na pobrać całkowicie za dar­mo. Tapety te nie mają żad­nego wpły­wu na funkcjonowanie tele­fonów komórkowych.

Instrukc­ja obsłu­gi:

Nokia E75 kontra Nokia 5800 XpressMusic — porównanie telefonów (foto)

Dodano: 28.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

nokiae75vs5800xpressmusic

Nokia E75 i Nokia 5800 Xpress­Mu­sic to dwa najnowsze mod­ele tele­fonów komórkowych pochądzą­cych od fińskiego pro­du­cen­ta. Na samym początku warto pod­kreślić, że mod­ele te różnią się dosyć znacznie pod wzglę­dem wyglą­du — 5800 Xpress­Mu­sic to tele­fon skierowany do osób młodych, cenią­cych sobie kom­fort z słucha­nia muzy­ki, oraz korzys­ta­nia w pełni z funkcjon­al­nego odt­warza­cza audio i video. Nato­mi­ast Nokia E75 to mod­el skierowany raczej do klasy biznes, już sama seria “E” przy­pom­i­na Nam o  tym, że tele­fon posi­a­da rozbu­dowane aplikac­je biurowe.

Porównu­ją­cy te dwa mod­ele nie sposób także przeoczyć różnic w ich wyglądzie. I tak Nokia E75 została wyposażona w dwie klaw­iatu­ry — jest to inowa­cyjne jak na Nok­ię rozwiązanie, a dodatkowo według mnie bard­zo prak­ty­czne. Nie lubisz pisać na klaw­iaturze typu QWERTY to po pros­tu wybierasz trady­cyjną klaw­iaturę. Jeśli chodzi nato­mi­ast o Nok­ię 5800 Xpress­Mu­sic to w tym przy­pad­ku zami­ast klaw­iatu­ry mamy obec­ny dotykowy ekran, który zastępu­je Nam prak­ty­cznie wszys­tkie przy­cis­ki (oprócz trzech głównych na przed­nim pan­elu tele­fonu). Oczy­wiś­cie zas­tosowanie dotykowego ekranu w 5800 XM to wiel­ki krok tech­niczny Nokii (przy­pom­ni­jmy, że jest to pier­wszy dotykowy tele­fon Nokii). Jak już jed­nak wcześniej wspom­i­nałem dotykowe klaw­iatu­ry mają swoich zwolen­ników, jak i prze­ci­wników, ale myślę, że z cza­sem każdy z prze­ci­wników będzie się musi­ał przekon­ać do tego typu klaw­iatu­ry. Kole­jny aspekt różnią­cy te dwa mod­ele to roz­suwana klaw­iatu­ra w przy­pad­ku Nokii E75 i brak takiej opcji w przy­pad­ku Nokii 5800 Xpress­Mu­sic. Tak jak dotykowy ekran wyróż­nia 5800 XM, tak wysuwana klaw­iatu­ra jest znakiem fir­mowym E75.

nokiae75vs5800xpressmusic2

Kwest­ie wyposaże­nia obu mod­eli nie różnią się w sposób znaczny. Oczy­wiś­cie tak jak pisałem na początku — E75 posi­a­da bardziej rozbu­dowany paki­et biurowy — Quick­Of­fice i inne aplikac­je wspo­ma­ga­jące pracę klasy biznes. W 5800 XM kładziony jest za to nacisk na aplikac­je muzy­czne, jakość dźwięku i wszys­tko co związane z ele­men­ta­mi audio i video. Poza tymi różni­ca­mi w obu mod­elach może­my spotkać podob­ne specy­fikac­je — aparat 3,2 mehapik­sela, WiFi, GPS, Blue­tooth, USB czy też slot kart pamię­ci. Inny nato­mi­ast jest sys­tem w 5800 XMSym­bian S60v5, charak­terysty­czny dla tele­fonów z dotykowym ekranem, E75 nato­mi­ast to klasy­czny już Sym­bian S60v3. Różni­ca w dzi­ała­niu sys­temów jest widocz­na — choć­by na szy­bkość dzi­ała­nia, o czym pisałem już wcześniej. S60v5 to udoskon­alona i szyb­sza wer­s­ja S60v3.

W celu porów­na­nia tele­fonów w pełni zapraszam do prze­jże­nia galerii porównu­jące Nok­ię 5800 Xpress­Mu­sic z Nok­ią E75.

Darmowe motywy dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic #5

Dodano: 24.04.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , ,

blue_touch_ss.jpg

Dziś prezen­tu­je­my kole­jną paczkę dar­mowych moty­wów dla tele­fonu Nokia 5800 Xpress­Mu­sic (640×360). Moty­wy jak zawsze są u Nas dostęp­ne za free. Zachę­camy więc do pobiera­nia moty­wów.

Jak zain­stalować motyw?

Zamień swoją Nokie 5800 XpressMusic na iPhone’a

Dodano: 20.04.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, iPhone, Nokia Tagi: , , , ,

iphonedsma

Czy jest to możli­we by zamienić tele­fon Nokia 5800 Xpress­Mu­sic na iPhone’a 3G — niemożli­we? — Hmm… a jed­nak, wystar­czy zamienić motyw w tele­fonie na ten autorstwa dmsa, który odmieni Two­ją Nok­ię w iPhone’a — może nie w pełni — zawsze pozostaną te lep­sze ustaw­ienia w Two­jej Nokii:)

Pobierz motyw za dar­mo na swój tele­fon.


Via

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002