Viber dostępny na Symbiana oraz telefony Nokia S40 w Nokia Store

Dodano: 12.09.2012 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Viber to komu­nika­tor umożli­wia­ją­cy wykony­wanie połączeń tek­stowych poprzez sieć inter­ne­tową. Jego pro­du­cent szyku­je ofen­sy­wę na prak­ty­cznie każdym fron­cie. Czy ta aplikac­ja ma szan­sę zagroz­ić świet­ne­mu What­sAp­powi?

SophieCam — filtry rodem z Instagrama dla wszystkich smartfonów Nokii

Dodano: 09.09.2012 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Maemo, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli korzys­tal­iś­cie kiedykol­wiek z Insta­gra­ma dostęp­nego na iOS i Androi­da i prag­nęliś­cie mieć do dys­pozy­cji fil­try w nim zawarte na swo­jej Nokii, mam aplikację dla Was — SophieCam pozwala na naty­ch­mi­as­towe podra­sowanie swoich fotek, a efek­ty koń­cowe są bard­zo dobre.

Facinate — świetny klient Facebooka dla telefonów Nokii

Dodano: 27.07.2012 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , , , , , ,

Jeśli ofic­jal­na aplikac­ja Face­booka przez­nac­zona na urządzenia z Sym­bianem ^1 (s60v5) i ^3 Cię zaw­iodła, możesz sko­rzys­tać z szy­bkiego i wygod­nego Faci­nate, który jest do pobra­nia za dar­mo w sklepie Ovi.

Dlaczego Nokia 500 może być idealnym rozwiązaniem dla dotychczasowych użytkowników smartfonów Nokii 5800XM, C6, X6, N97?

Dodano: 20.08.2011 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , ,

Nokia 500 black white

Nowa Nokia 500 to trze­ci smart­fon z fab­rycznie wbu­dowanym sys­te­mem Sym­bian Anna, ale to także pier­wszy mod­el z Sym­bian OS, który posi­a­da pro­ce­sor 1GHz. Nokia 500 powin­na się spodobać w szczegól­noś­ci doty­chcza­sowym użytkown­ikom Nokii 5800 Xpress­Mu­sic i innych mod­eli z serii Sym­bian S60v5. Przeczy­taj dal­szą część wpisu, by znaleźć odpowiedź.

Nokia Internet Radio dla Symbiana S60v5

Dodano: 07.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: ,

Nokia Internet Radio

Aplikac­ja Nokia Inter­net Radio w końcu doczekała się wer­sji na Sym­bian S60v5. Wszys­tkie dotykowe mod­ele Nokii (5800 Xpress­Mu­sic, N97, N97 mini itp.) mogą już odt­warzać swo­je ulu­bione inter­ne­towe radia przy uży­ciu tele­fonu. Aplikac­ja posi­a­da możli­wość wyszuki­wa­nia stacji radiowych z podzi­ałem na język, kraj czy region. Może­cie ją pobrać za dar­mo.

Google Translator na Nokie N8 oraz S60v5 — darmowy tłumacz w telefonie

Dodano: 06.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Google Translate apps

Dotykowe tele­fony Nokii, w tym Nokia N8, mogą wzbo­gacić się o bard­zo wartoś­ciową aplikację, jaką jest tłu­macz Google – Google trans­la­tor. Z pewnoś­cią korzys­tal­iś­cie już z tego narzędzia w wer­sji webowej. Tym razem może­cie prze­nieść aplikację do swo­jego tele­fonu za dar­mo, bo aplikację może­cie pobrać za free z dailymobile.pl.

Aplikacje S60v5: Cracked Screen Trick

Dodano: 04.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , ,

Cracked screen trick

Cracked Screen Trick to niezbyt przy­dat­na aplikac­ja, ale z pewnoś­cią efek­town­ie prezen­tu­je się na ekranie naszego tele­fonu. Z pomocą tej aplikacji może­my stworzyć pewnego rodza­ju iluzję, która zamienia ekran tele­fonu w pękniętą szy­bkę. Całość wyglą­da całkiem real­isty­cznie, dzię­ki czemu wasi zna­jo­mi szy­bko mogą się nabrać na to, że wasz wyświ­et­lacz został rzeczy­wiś­cie uszkod­zony. Cracked Screen Trick dostęp­ne jest na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v5.

AlternateReader – darmowy czytnik PDF dla Symbiana S60v5

Dodano: 21.09.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

AlternateReader

Aler­nateRead­er to lże­jszy i szyb­szy w dzi­ała­niu czyt­nik plików PDF przez­nac­zonych dla dotykowych Nokii z sys­te­mem Sym­bian S60v5. Dodatkowym plusem aplikacji jest fakt, że jest ona całkowicie dar­mowa. Jeśli nie jesteś­cie zad­owoleni z dzi­ała­nia Adobe Read­er na swoich tele­fonach, radzę pobrać omaw­iany w tym wpisie alter­naty­wny czyt­nik dla swo­jego tele­fonu.

Motywy Nokia S60v5: Skype by BabiNokia

Dodano: 21.09.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

Motywy Nokia

Świet­ny motyw theme-design­era Babi­Nokia, który tworzy najwyższej klasy moty­wy dla tele­fonów Nokia. Tym razem jego twór­c­zość naw­iązu­je do znanego każde­mu komu­nika­to­ra Skype. Motyw do pobra­nia na każdy tele­fon z sys­te­mem Sym­bian S60v5 za dar­mo — w dal­szej częś­ci wpisu.

Ovi Maps Challenge sprawdzi jaka jest Twoja wiedza o świecie

Dodano: 13.09.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Video Tagi: , , ,

Ovi Maps Challenge

Ovi Maps Chal­lenge to gra ćwiczą­ca nasz umysł i świet­nie szkolą­ca naszą zna­jo­mość mapy. Aplikac­ja przez­nac­zona jest na dotykowe Nok­ie. Naszym zadaniem jest poprawne dopa­sowanie do państw, flag, miast itp. Nie wiesz do koń­ca o co jeszcze chodzi? Zobacz video w dal­szej częś­ci oraz ściąg­nij za dar­mo na swój tele­fon.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002