S60v5 App: Vuvuleza — dla fanów piłki nożnej i posiadaczy Nokii

Dodano: 25.06.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

Vuvuzela

Chy­ba, każdy kto choć trochę intere­su­je się piłką nożną i poje­dynka­mi drużyn wal­czą­cych o miano najlep­szego piłkarskiego temu świa­ta, słyszał już mag­iczne słowo Vuvuzela – czyli pewnego rodza­ju trąb­ka wyda­ją­ca dźwięk o natęże­niu 120 decy­be­li. Dostęp do tego rodza­ju akce­so­ri­um piłkarskiego fana w Polsce nie jest jeszcze aż tak powszech­ny, dlat­ego też twór­cy aplikacji mobil­nych nie mogli pom­inąć fak­tu by stworzyć dar­mową aplikację na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i S60v5 o nazwie Vuvuzela, dzię­ki której będziemy mogli dopin­gować każdą drużynę w każdych warunk­ach. Do pobra­nia w dal­szej częś­ci wpisu.

Nokia X5 – kwadratowy smartfon z atrakcyjną specyfikacją zaprezentowany

Dodano: 14.06.2010 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , , ,
Nokia X5 Purple

Nokia X5

Nokia X5 to nowy mod­el tele­fonu fińskiego pro­du­cen­ta. Choć Nokia przed­staw­iła już miesiąc temu mod­el X5 ten wyglą­da całkiem inaczej i nie jest skierowany tylko na rynek chińs­ki, jak poprzed­nik. To co wyróż­nia Nok­ie X5 od innych słuchawek to przede wszys­tkim ciekawy i ory­gi­nal­ny wygląd połąc­zony z atrak­cyjną specy­fikacją i rozsąd­ną ceną.

Nokia E73 zaprezentowana

Dodano: 03.06.2010 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , ,
Nokia E73 Mode official

Nokia E73

Nokia pow­ięk­szyła swo­je port­fo­lio tele­fonów biz­ne­sowych i zaprezen­towała mod­el Nokia E73 Mode, który w rzeczy­wis­toś­ci jest tym samym mod­elem co Nokia E72 tylko, że posi­a­da inne oznacze­nie i nieco bardziej wzbo­ga­coną specy­fikację. Zobaczmy, jak prezen­tu­je się Nokia E73 Mode.

ThreadSMS — SMS w formie czatu — aplikacja dla telefonów S60

Dodano: 20.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , , ,

ThreadSMS - aplikacja Symbian S60 ThreadSMS - aplikacje

ThreadSMS to pros­ta aplikac­ja umożli­wia­ją­ca zapisy­wanie naszych wiado­moś­ci tek­stowych (SMS) w formie czatu. Aplikac­ja skierowana jest zarówno do urządzeń posi­ada­ją­cych sys­tem Sym­bian S60v3, jak i Sym­bian S60v5. Jeśli nie wiesz jaki sys­tem oper­a­cyjny posi­a­da Twój tele­fon zajrzyj do tego spisu tele­fonów z sys­tem Sym­bian S60v3 i S60v5. Na koniec dodam, że aplikac­ja jest dar­mowa w wer­sji pod­sta­wowej i może­cie ją pobrać w dal­szej częś­ci tego wpisu.

Touch Vista – specjalna edycja motywu dla S60v5 i S60v3

Dodano: 05.05.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v3, Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , , ,

Darmowe motywy na telefony Nokia

Za każdym razem gdy widzę nowy motyw zach­wycam się nim, jak­by był najlep­szy na świecie – najlep­szy do cza­su, gdy nie zobaczę kole­jnego. Motyw Touch Vista (Spe­cial Edi­tion) by Tehk­sev­en to świet­nej jakoś­ci pra­ca – ele­ganc­ki, unikalne dodat­ki (anal­o­gowy zegar itp.). A wszys­tko to skierowane jest spec­jal­nie do posi­adaczy tele­fonów z sys­te­mem S60v3, jak i S60v5 oraz spec­jal­na wer­s­ja dla posi­adaczy Nokii E‑series. Zachę­cam bard­zo do ścią­ga­nia moty­wu na swój tele­fon (lin­ki w dal­szej częś­ci wpisu).

Aplikacje S60v3, S60v5: Avis Touch Restart — szybki restart telefonu

Dodano: 19.04.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

Avis-Touch-Restart

Aplikac­ja Avis Touch Restart to szy­b­ki restart Two­jego tele­fonu, wystar­czy nacis­nąć ikonę aplikacji by zaraz mieć z powrotem włąc­zony swój tele­fon. Aplikac­ja bard­zo przy­dat­na w przy­pad­ku insta­lacji dużej iloś­ci pro­gramów oraz przy wszys­t­kich insta­lac­jach nowych aplikacji na naszych tele­fonach. Avis Touch Restart to aplikac­ja przez­nac­zona na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v3 oraz Sym­bian S60v5 (więk­szość Nokii). Do pobra­nia w dal­szej częś­ci wpisu — aplikac­ja pod­pisana.

Nokia E5 – prezentacja telefonu

Dodano: 16.04.2010 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , ,

Nokia_E5_White_01Nokia_E5_White_02

Nokia E5 to ostat­ni mod­el zaprezen­towany przez Nok­ię w tym tygod­niu. W odróżnie­niu do Nokii C3 i C6Nokia E5 dołączy do znanej już rodziny E‑series, którą wyróż­nia przede wszys­tkim biz­ne­sowy charak­ter tele­fonów. Nowa słuchawka wprowadza świeżość, ale czy na pewno innowację? Zapraszam do prezen­tacji tele­fonu Nokia E5.

Nokia C3 – prezentacja telefonu

Dodano: 15.04.2010 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , ,

nokia-c3-gold

Nokia C3 to kole­jny mod­el tele­fonu, który został zaprezen­towany w tym tygod­niu. To co wyróż­nia tą słuchawkę to inte­grac­ja tele­fonu z por­ta­la­mi społecznoś­ciowy­mi, klaw­iatu­ra QWERTY oraz przy­jazny wygląd. Zapraszam na prezen­tację tele­fonu Nokia C3.

Nokia E66 i E71 dołączyły do darmowej nawigacji Nokia Maps

Dodano: 07.04.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Nokia-E71-E66-nokia-maps

Cykl dar­mowej naw­igacji Nokia Maps w tele­fonach komórkowych rozras­ta się – dar­mowa naw­igac­ja jest już dostęp­na dla dwóch biz­ne­sowych mod­eli tele­fonów – Nokia E66 i Nokia E71.

Motywy S60v3 i S60v5: przywitanie wiosny — Pure by Larsson

Dodano: 30.03.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v3, Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , , ,

nokia-5530-xpressmusic-darmowe-motywy-12

Świet­ny dar­mowy motyw Pure by Lars­son dla wszys­t­kich posi­adaczy tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i Sym­bian S60v5. Motyw utrzy­many w świet­nej kolorystyce – zieleń połąc­zona z niebieski­mi moty­wa­mi. Ide­al­nie odd­a­je wiosen­ny rados­ny i żywy nas­trój. Jeśli chcesz mieć ten motyw na swoim tele­fonie wystar­czy prze­jść do dal­szej częś­ci wpisu i ściągnąć go na swój tele­fon.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002