Pamięta­cie dewelop­er­s­ki tablet Qual­com­ma? Jego twór­cy ostat­nio nie próżnowali i zajęli się alter­naty­wny­mi meto­da­mi sterowa­nia. Sko­ro dotyk i głos już znalazły swo­je zas­tosowanie w Androidzie, to czemu by nie zro­bić użytku z gestów?