Jak zwyk­le, Google i tym razem opub­likowało statysty­ki doty­czące pop­u­larnoś­ci poszczegól­nych wer­sji Androi­da z poprzed­niego miesią­ca. Nieste­ty, zmi­any nie są zbyt duże w porów­na­niu do mar­ca.