Które smartfony najszybciej tracą na wartości?

Dodano: 11.05.2013 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony, Sony Ericsson, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

Ciekawe zestaw­ie­nie wykon­ał ser­wis Com­pare­My­Mo­biledzię­ki które­mu może­my dowiedzieć się jak bard­zo tracą na wartoś­ci smart­fony poszczegól­nych marek. 

Sony rozpoczyna proces aktualizacji swoich smartfonów. Modele z 2011r. nie otrzymają Jelly Beana

Dodano: 19.10.2012 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , , , , , , ,

Sony ogłosiło swo­je plany doty­czące aktu­al­iza­cji swoich mod­eli do Androi­da 4.1 Jel­ly Bean. Nieste­ty, posi­adacze smart­fonów z poprzed­niego roku mają pra­wo do narzekań.

Nokia 500 i Sony Ericsson Xperia Arc S taniej w Play

Dodano: 23.07.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Operatorzy, Sony Ericsson, Symbian Tagi: , , , , , , , , ,

Nokia-500

Od dziś Play waka­cyjnie zjeżdża z cena­mi dwóch słuchawek. Tym razem na tapetę idą poręcz­na Nokia 500 oraz ele­ganc­ki Sony Eric­s­son Xpe­ria Arc S.

Android 4.0 zawitał do urządzeń Sony z serii Xperia.

Dodano: 15.04.2012 Kategorie: Android, Newsy, Sony Ericsson Tagi: , , ,

Android Ice Cream Sand­wich zaczy­na się rozpędzać, kil­ka miesię­cy po jego ofic­jal­nej pre­mierze pier­wsze mod­ele słuchawek od Sony otrzy­mały aktu­al­iza­cję do najnowszej odsłony zielonego robo­ci­ka. 

Sony Ericsson z Windows Phone odnaleziony na eBay’u.

Dodano: 09.03.2012 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson Tagi: , ,

Sony Eric­s­son nigdy ofic­jal­nie nie zapowiedzi­ał urządzenia z Win­dows Phone, nigdy też nie przyz­nał się do prac prowad­zonym nad smart­fonem korzys­ta­ją­cym z nowego sys­te­mu od Microsof­tu. Jedyne prze­cie­ki ze zdję­ci­a­mi, filmika­mi czy specy­fikac­ja­mi tech­niczny­mi ujaw­ni­ały że coś może być na rzeczy. Tym­cza­sem na niezwyk­le pop­u­larnym por­talu auk­cyjnym wys­taw­iony został pro­to­typ słuchaw­ki od Sony Eric­ssona z Win­dows Phone7. 

Zdjęcia prototypowego Sony Ericsson’a z Windows Phone 7 [Galeria]

Dodano: 21.01.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Sony Ericsson, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,


Ostat­ni­mi cza­sy coraz więcej mówi się o Win­dows Phone 7 nie tylko za sprawą Nokii i jej serii tele­fonów Lumia. Dzisi­aj do całego sza­łu na Win­dows Phone 7 dołącza Sony Eric­s­son ze swoim pro­to­ty­powym smart­fonem. 

Sony Ericsson LiveView w akcji!

Dodano: 01.10.2010 Kategorie: Sony Ericsson, Video Tagi: , ,

Sony Ericsson LiveView

Sony Eric­s­son Live­View to mikrowyświ­et­lacz, który SE zaprezen­tował kil­ka dni temu. Ter­az mamy możli­wość zobaczyć to urządze­nie w akcji. Nieste­ty komen­tarz do całego video nie jest w języku ang­iel­skim czy też pol­skim. Tak czy inaczej demon­strac­ja nowego gadże­tu dla tele­fonu Sony Eric­s­son prze­biegła dosyć sprawnie i okaza­le.

Nokia vs Sony Ericsson — Transformers Battle

Dodano: 28.09.2010 Kategorie: Nokia, Sony Ericsson, Video Tagi: , ,

Nokia vs Sony Ericsson

Jak wyglą­da poje­dynek maszyn typu Trans­form­ers mogliśmy zobaczyć w filmie o tym samym tytule. Film stał się inspiracją do tworzenia nowych poje­dynków różnego rodza­ju urządzeń. Tym razem może­my zobaczyć poje­dynek dwóch odwiecznych wrogów — Nokii i Sony Eric­ssona. Pomi­mo zaciętej wal­ki, prezen­tac­ja utrzy­mana jest w humorysty­cznym tonie — to chy­ba jed­nak dodatkowy plus całego nagra­nia.

Sony Ericsson LiveView — bezprzewodowy mikrowyświetlacz od SE

Dodano: 28.09.2010 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson, Video Tagi: , , ,

Sony Ericsson LiveView

Fir­ma Sony Eric­sson postanow­iła wypuś­cić na rynek świet­ny gadżet, który będzie speł­ni­ał funkcję bezprze­wodowego wyświ­et­lacza. Urządze­nie nosi nazwę Sony Eric­s­son Live­View i posi­a­da bard­zo min­i­mal­isty­czne wymi­ary – 11x35x35 mm i wagę 15gr. Akce­so­ri­um posi­a­da kolorowy wyświ­et­lacz OLED o przekąt­nej 1,3 cala. Zobaczmy jak dzi­ała i jakie funkc­je posi­a­da Sony Eric­s­son Live­View.

Tetris na dotykowe Nokie

Dodano: 16.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia Tagi: , , , ,

Gra Tetris na Symbian S60v5

Wszys­t­kich zwolen­ników old-school’owych gier z pewnoś­cią ucieszy ta pozy­c­ja – gra Tetris na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v5 (Nokia 5800 XM, 5530 XM, 5230, N97, N97 Mini, X6). Gra nie odz­nacza się może walo­ra­mi graficzny­mi, ale z pewnoś­cią zabawa przed­nia. Dodatkowo cieszy fakt, że w Tetrisa może­my zagrać za dar­mo. Zatem zapraszam do pobra­nia gry w dal­szej częś­ci wpisu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002