Prezen­tac­ja świet­nego slid­era – tele­fonu Sony Eric­s­son Aino HD 720p. Mod­el ten posi­a­da klasy­czny wygląd, który jest wiz­ytówką mar­ki Sony Eric­s­son. Pon­ad­to oczy­wiś­cie nie mogło się obyć bez dodatkowych fajer­w­erków, tak więc nowy SE wyposażony jest w aparat 8,1 megapik­sela wyko­rzys­tu­ją­cy tech­nologię HD 720p. Takie dodat­ki w tele­fonie, jak Wifi, Blue­tooth, 3G, HSDPA czy slot kart pamię­ci z możli­woś­cią rozsz­erzenia do 8GB są już stan­dar­d­em i z pewnoś­cią nie musimy się obaw­iać, że nie zna­jdziemy ich w nowym Aino. Bard­zo ciekawą funkcją, która z pewnoś­cią spodo­ba się wszys­tkim grac­zom i posi­adaczą kon­soli Sony PlaySta­tion 3 jest inte­grac­ja tele­fonu z kon­solą. Możli­wość gry na kon­soli PS3 z wyko­rzys­taniem naszego tele­fonu.