Nvidia zaprezen­towała właśnie czwartą gen­er­ację swo­jego SoC przez­nac­zonego dla urządzeń mobil­nych. Czy jesteśmy świad­ka­mi kole­jnego przeło­mu w wyda­jnoś­ci smart­fonów i tabletów? Niewyk­luc­zone.