Nowy LG A290 to uni­w­er­sal­ny tele­fon skierowany dla bard­zo specy­ficznej grupy odbior­ców za niewielkie pieniądze przez co niewiele prócz obsłu­gi 3 kart sim ma do zaofer­owa­nia. Po więcej infor­ma­cji zapraszam do przeczy­ta­nia wpisu.