Sharp rozpocznie produkcję wyświetlaczy do iPhone’a 5S w przyszłym miesiącu

Dodano: 08.05.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nowy iPhone zbliża się coraz bardziej. Dziś dowiadu­je­my się o rozpoczę­ciu pro­dukcji ekranów. W takim razie kiedy pre­miera?

Sharp Aquos SH930W — kolejny pięciocalowy smartfon z ekranem FullHD

Dodano: 16.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , , ,

Ekspan­sję rynkową pię­ciocalowych smart­fonów uważam za otwartą — ostat­nio coś ich się sporo nam­nożyło, nawet Sharp stworzył takie urządze­nie! Nie prezen­tu­je się jed­nak tak olśniewa­ją­co, co konkurenc­ja — potęż­na moc czterech rdzeni nie musi iść w parze z wielkim ekranem.

Sharp SH837 — smartfon z 4,7‑calowym ekranem HD

Dodano: 07.11.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy Tagi: , , ,

Sharp stara się jak może odnieść sukcesy na smart­fonowym rynku. Nieste­ty, do tej pory jego pro­duk­ty nie stały się hitem sprzedaży. Czy Sharp SH837 to zmieni?

Sharp SH631U — Smartfon z ekranem 4,5″ i 4GB RAM‑u!

Dodano: 30.09.2012 Kategorie: Android, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Jak­iś czas temu na łamach Dai­ly­Mo­bile opisy­wałem tableto­fon od Sharpa, który przykuł moją uwagę niety­pową specy­fikacją. Sharp SH631U to nowy mod­el tej firmy, który prezen­tu­je się jeszcze ciekaw­iej, głównie za sprawą ogro­mu pamię­ci RAM.

Sharp SH530U — tani tabletofon dla Azjatów

Dodano: 19.08.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Tablety Tagi: , , , ,

Na azjaty­c­ki rynek do sprzedaży trafił nowy naj­tańszy dostęp­ny tableto­fon. Sharp SH530U, bo o nim mowa, ma pię­ciocalowy ekran i nie kosz­tu­je for­tuny. Jego specy­fikac­ja za to nie prezen­tu­je się imponu­ją­co.

Wodoodporny słoneczny telefon od Sharp’a

Dodano: 21.04.2009 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi:

sharp_kddi

Fir­ma Sharp wraz z AU (KDDI) przymierza się do nowej kon­cepcji tele­fonu komórkowego — zasi­lanym słońcem, a przy tym wodoo­d­pornym. Jak moż­na zauważyć fir­ma planu­je zbliżyć się nieco bardziej do natu­ry i połączyć wodę ze słońcem. Jak poda­ją ser­wisy branżowe — 10 min­ut ład­owa­nia baterii, poprzez solar słoneczny umieszc­zony na klapce tele­fonu, odpowiadało­by 1 min­u­cie połączenia tele­fon­icznego.

Sharp Sidekick LX 2009 — oficjalnie zaprezentowany

Dodano: 17.04.2009 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: ,

sidekick-lx-2009-press-01

Tele­fon Sharp Side­kick LX 2009, a raczej T‑Mobile Side­kick LX 2009 to następ­ca mod­elu LX z 2008 roku. Jak to bywa u następców — zazwyczaj stara­ją się być lep­si, niż poprzed­ni­cy — i tym razem jest podob­nie. Przeglą­da­jąc najnowszą specy­fikację tech­niczną tele­fonu moż­na się nieste­ty zła­pać na takich “niedo­ciąg­nię­ci­ach” ze strony pro­du­cen­ta, jak brak WiFi, IRDy czy też radia. Tak już bywa, żeby zad­owolić każdego, a cza­sem siebie samego potrze­bowal­ibyśmy kil­ka tele­fonów by złożyć je w jed­ną niczego sobie “cegiełkę — wszys­tko­mogącą”.

T‑Mobile Side­kick LX 2009 został wyposażony w bard­zo dobrej jakoś­ci wyświ­et­lacz 3,2 cala z rozdziel­czoś­cią 854 x 480 pik­seli (jak poda­je ser­wis engad­get — jest to jeden z najlep­szych wyświ­et­laczy wśród tele­fonów komórkowych obec­nych w USA). Pon­ad­to zna­jdziemy tutaj takie dodat­ki jak: GPS, obsługę sieci 3G, a także możli­wość szy­bkiego łączenia się z pop­u­larny­mi ser­wisa­mi inter­ne­towy­mi (Face­book, MySpace czy Twit­ter). LX 2009 został wyposażony w aparat 3,2 megapik­sela z lam­pą LED — w mojej oce­nie zdję­cia powin­ny wypadać dobrze, aczkol­wiek bez więk­szej rewelacji.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002