gear 2

Sam­sung zaprezen­tował dwa nowe smart­watche. Intere­su­jące jest to, że dzi­ała­ją one pod kon­trolą Tizena, a nie — jak moż­na było przy­puszczać — Androi­da.