Z Sam­sungiem dzieje się coś złego. Tydzień temu zaprezen­tował dwa nowe smart­fony, które odz­nacza­ły się tym, że… nie odz­nacza­ły się niczym od innych smart­fonów firmy. Ter­az Kore­ańczy­cy pokazu­ją światu dwa nowe mod­ele, które swo­ją pow­tarzal­noś­cią biją na głowę oby­d­wa wcześniejsze.