sv

Sam­sung zaprezen­tował swo­jego kole­jnego smart­fona z niskiej pół­ki. Nazy­wa się Galaxy V i trafi wyłącznie na rynek wiet­nam­s­ki. O ile specy­fikac­ja nie powala, to cena prezen­tu­je się naprawdę dobrze.