Ostat­nio moż­na zacząć zas­tanaw­iać się, jaka jest różni­ca pomiędzy aparatem, a tele­fonem komórkowym. Cho­ci­aż­by taka Nokia 808 Pure­View — funkc­ja aparatu w niej jest zde­cy­dowanie najważniejsza. Ter­az Sam­sung zamierza wprowadz­ić smart­fona z bard­zo dobrą specy­fikacją i… 10 krot­nym zoomem opty­cznym. Podob­ne, choć mniej ciekawe rozwiązanie chce zapro­ponować nam też Nikon.