Zwariowana reklama Nokii we wschodnioazjatyckich klimatach

Dodano: 25.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

taekfoto

Odd­zi­ał Nokii ze Zjed­noc­zonych Emi­ratów Arab­s­kich opub­likował reklamę, która jest naprawdę dzi­w­na… Może­my się dzię­ki niej dowiedzieć, że robi­e­nie dobrych zdjęć smart­fonem jest nie mniej trudne niż opanowanie wschod­nich sztuk wal­ki. Chy­ba, że korzys­ta się z Lumii 1020.

Nowa reklama Nokii: Lumia 925 jako smartfon odpowiedni na atak zombie?

Dodano: 24.06.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Nokia od niedaw­na zaczęła stosować nowe, bardziej agresy­wne pode­jś­cie do reklam. Oto kole­j­na z nich, która jed­nocześnie zach­wala dzi­ałanie aparatu Lumii 925 w nocy, jak i wyśmiewa posi­adaczy iPhone’ów .

Reklama porównująca aparaty w Nokii Lumia 920, Samsungu Galaxy S III i iPhone 5.

Dodano: 27.05.2013 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Microsoft opub­likował kole­jną reklamę, w której naw­iązu­je do konkuren­cyjnych pro­duk­tów.  Tym razem na warsz­tat wzię­to funkcję aparatów i ich możli­woś­ci robi­enia zdjęć w nocy. Z racji tego, że podal­iśmy już pro­du­cen­ta reklamy, nie trud­no zgad­nąć, który smart­fon wygrał poje­dynek.

Google Play od teraz bez programów usuwających reklamy

Dodano: 14.03.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , , , , , ,

Google pod­jęło dość kon­trow­er­syjną decyzję pozby­wa­jąc się ze swo­jego mobil­nego sklepu aplikacji służą­cych do ukry­wa­nia reklam na Androidzie. Niegłupie posunię­cie, lecz odbiło się ono ze sporą falą sprze­ci­wu.

Nokia N8 w brytyjskiej reklamie telewizyjnej z polskim akcentem?

Dodano: 02.10.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , , ,

Nokia N8

Nokia N8 debi­u­tu­je właśnie w więk­szoś­ci salonów na świecie – w tym także w Polsce. Nokia UK postanow­iła dodatkowo wspomóc debi­u­tancką sprzedaż nowego smart­fona poprzez reklamę telewiz­yjną. Na moje oko, rekla­ma ta ma coś wspól­nego z wrocławski­mi juwe­na­lia­mi, a dlaczego? – to zobacz­cie i przeczy­ta­j­cie w dal­szej częś­ci.

Motorola Droid w odrzutowej reklamie

Dodano: 05.11.2009 Kategorie: Motorola, Newsy, Video Tagi: ,


W prze­ci­wieńst­wie do reklamy tele­fonu Sony Eric­s­son XPERIA X10, Motoro­la Droid przed­staw­ia się w reklamie niezwyk­le ciekaw­ie i z polotem. To czego zabrakło w spocie X10, z pewnoś­cią nie zabrakło w reklamie Motoroli Droid — ciekawa, szy­b­ka i atrak­cyjnie ukazu­ją­ca swój nowy pro­jekt. Zresztą zobacz­cie sami 🙂

Sony Ericsson XPERIA X10 w reklamie

Dodano: 04.11.2009 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson, Video Tagi: , ,

Sam tele­fon Sony Eric­s­son XPERIA X10 to powód do dumy inżynierów — tele­fon dopra­cow­any w szczegółach. Nieste­ty tego samego nie moż­na powiedzieć raczej od ludzi zaj­mu­ją­cych się mar­ketingiem tego pro­duk­tu. Rekla­ma XPERII X10 jest mówiąc kolok­wial­nie — nud­na i nija­ka, pozbaw­iona charak­teru i niezwraca­ją­ca na siebie uwa­gi, w prze­ci­wieńst­wie do tele­fonu. Mam nadzieje, że to tylko pewnego rodza­ju reklamówka pro­mu­ją­ca nowy mod­el SE, a nie pro­mu­ją­ca możli­woś­ci nowego mod­elu tele­fonu. W dal­szej częś­ci pos­ta może­cie zobaczyć pokrótce możli­woś­ci muzy­czne tele­fonu. Zapraszam do oglą­da­nia.

T‑Mobile Sidekick LX w roztańczonej reklamie

Dodano: 02.08.2009 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Video Tagi: , ,

Reklamy prezen­tu­jące tele­fony komórkowe nie muszą być wcale nudne, o czym świad­czy cho­ci­aż poniższa rekla­ma najnowszego tele­fonu T‑Mobile Side­kick LX, która pod­pa­trzyła ogól­noświa­towy trend i fas­cy­nację wypły­wa­jącą z tań­ca. Kto czy w pol­s­kich reklamówkach tele­fonu nie zaczną wys­tępować uczest­ni­cy z You Can Dance, Tań­ca z Gwiaz­da­mi czy innych wid­owisk.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002