Nokia Lumia 720 – recenzja video Dailymobile.pl

Dodano: 11.09.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Dawno nic nie nagry­wałem , więc postanow­iłem się zre­ha­bil­i­tować. Na warsz­tat wle­ci­ała przy­jaz­na Nokia Lumia 720 i z racji długiego okre­su do testowa­nia mogłem zobaczyć, jakie są plusy i minusy tego smart­fona. Przy okazji może­cie zobaczyć, jakie aplikac­je zna­jdziecie na Win­dows Phone 8 – nie, nie jest ubo­go pod tym wzglę­dem 🙂 Cała real­iza­c­ja była robiona trochę „na szy­bko”, więc wybacz­cie pewne niedo­ciąg­nię­cia oraz dosyć cichy głos (nie mam poję­cia dlaczego aku­rat tak to wyszło). Obiecu­ję do następ­nego razu się popraw­ić 🙂

Nokia N86 — recenzja i zdjęcia

Dodano: 04.06.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

nokia-n86-pictures-08

Por­tal mobile-review.com, czyli jeden z najbardziej rzetel­nych i jed­na z najlep­szych stron opin­iotwór­czych na tem­at tele­fonów komórkowych na świecie opub­likowała najnowszy test tele­fonu Nokia N86. Poza samą treś­cią wchodzącą w skład opinii, test zaw­iera również bard­zo dużo zdjęć. Nieste­ty minusem tego tes­tu jest to, że jak na razie został on opub­likowany tylko w języku rosyjskim, więc jest to pewne utrud­nie­nie. Z pomocą przy­chodzi Google Trans­la­tor i tłu­macze­nie na język ang­iel­s­ki (link).

Nokia N86 została zaprezen­towana na tar­gach MWC w Barcelonie w tym roku. To co najbardziej wyróż­nia ten mod­el spośród innych to z pewnoś­cią aparat fotograficzny 8 megapik­seli połąc­zony z świet­nej jakoś­ci obiek­ty­wem Carl Zeiss Tes­sar i dwoma lam­pa­mi LED powinien osią­gać świetne wyni­ki.

Nokia N86 to kon­tynu­ac­ja serii N i kon­tynu­ac­ja mod­elu N85, który w tym momen­cie sta­je się starszym bratem N86. Poza świet­nym aparatem foto tele­fon posi­a­da także szereg dodatkowych opcji — HSDPA do 3,6 Mbps, WiFi czy GPS to tylko niek­tóre z kluc­zowych dodatków, które zachę­ca­ją do wyboru tego właśnie mod­elu. N86 posi­a­da także wbu­dowane 8GB pamię­ci, które może­my rozsz­erzyć o kole­jne 16 GB, co daje potężną pamięć, jak na tele­fon o pojem­noś­ci 24 GB. Tele­fon został wyposażony w wyświ­et­lacz typu OLED o przekąt­nej 2,6 cala. Mod­el Nokia N86 będzie pra­cow­ał na sys­temie Sym­bian S60v3, czyli tym samym co jego poprzed­nik (N85). Tele­fon pojawi się w sprzedaży już w tym kwartale roku, jed­nak nie wiado­mo kiedy dokład­nie będzie on dostęp­ny w Polsce.

Zapraszam do obe­jrzenia galerii zdjęć tele­fonu Nokia N86.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002