Video: Nokia Lumia 1520 vs Sony Xperia Z2 — porównanie jakości zdjęć i video

Dodano: 29.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

lumiasony

Blog Fon­eAre­na przed­staw­ił intere­su­ją­cy filmik będą­cy porów­naniem dwóch fotograficznych smart­fonów: Nokii Lumia 1520 i Sony Xperii Z2. Który z nich robi lep­sze zdję­cia i filmy?

Czy Nokia Lumia 925 robi lepsze zdjęcia niż Lumia 920?

Dodano: 30.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Gdy Nokia pokaza­ła nową Lumię 925 wiele osób było scep­ty­cznie nastaw­ionych do kwestii tego, czy potrafi ona robić lep­sze zdję­cia niż Lumia 920. Zdję­cia porów­naw­cze wskazu­ją na to, że różni­ca na lep­sze jest łat­wo zauważal­na.

HTC One vs Nokia Lumia 920 — który z nich nagrywa lepsze filmy?

Dodano: 29.04.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , ,

Nokia Lumia 920 jest uznawana za jeden z najlep­szych fotograficznych smart­fonów na rynku. Czy młod­szy o pół roku HTC One jest w stanie pokon­ać Fińską konkuren­tkę? Zobaczymy na tym klip­ie.

Nokia 808 PureView vs Nokia Lumia 920 vs HTC One vs Nokia N95 — starcie na aparaty

Dodano: 15.03.2013 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy, Nokia, Symbian, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Ekipa ser­wisu All About Sym­bian przeprowadz­iła ciekawe porów­nanie  możli­woś­ci fotograficznych czterech smart­fonów. Na ile przy­da­ją się 41 megapik­se­le? Jak sobie radzi innowa­cyjny ultra­pik­selowy aparat? Czy Lumia 920 jako jedy­na nie boi się ciem­noś­ci? Jak na tle najnowszych urządzeń wypa­da sześ­ci­o­let­ni staruszek? Na te i inne pyta­nia zna­jdziecie odpowiedź w tym poje­dynku!

Nokii Lumia 920 vs Nokia Lumia 900 — test aparatu w beznadziejnych warunkach oświetleniowych

Dodano: 24.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Jeśli wśród was są jeszcze oso­by, które powąt­piewa­ją w użyteczność aparatu Nokii Lumia 920 w nocy, zachę­cam do obe­jrzenia tego filmiku. Różni­ca w sto­sunku do Lumii 900 jest kolos­al­na.

Nokia 808 PureView kontra Pentax 645D — kuriozalna walka Dawida z Goliatem

Dodano: 04.08.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Opinie, testy, Symbian^3 Tagi: , , , ,

 

Hisz­pańs­ki ser­wis fotograficzny Quesabes­de wykon­ał intere­su­ją­cy test. Do poje­dynku stanęły dwa aparaty cyfrowe o matrycy 40 Mpix: pier­wszy został upakowany w niewielkim tele­fonie Nokii, a jego konkurentem jest lus­trzan­ka warta niemal 50 000 zł. Wynik moż­na pod­sumować jed­nym zdaniem: Megapik­se­le to nie wszys­tko.

Nokia N8 vs iPhone 4 – porównanie nagrań video

Dodano: 01.10.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , ,

Nokia N8 versus iPhone 4

Oto bard­zo ciekawe porów­nanie dwóch smart­fonów z najwyższej pół­ki – Nokia N8 vs iPhone 4. Porów­nanie doty­czy jakoś­ci nagrań wyko­nanych tymi właśnie słuchawka­mi. Video jest o tyle ciekawe, że dwa obrazy z tele­fonów zostały skon­fron­towane w tym samym cza­sie, dzię­ki czemu może­my zobaczyć jak wyglą­dał ten sam obraz wyko­nany jed­nym, jak i drugim urządze­niem – zapraszam do oglą­da­nia!

iPhone 2G vs iPhone 3GS vs iPhone 4 — porównanie telefonów

Dodano: 11.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , ,

iPhones comparition

iphone phones

Oto szy­bkie porów­nanie najnowszego iPhone’a 4 z dwoma starszy­mi mod­e­la­mi wypro­dukowany­mi przez fir­mę Apple — iPhone 2G oraz iPhone 3GS. Video pomi­mo, że jest krótkie to treś­ci­wie przed­staw­ia porów­nanie wyglą­du zewnętrznego tych trzech słuchawek. Przy­jem­nego oglą­da­nia!

iPhone 4 vs iPhone 3GS – porównanie telefonów

Dodano: 10.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

iphone 4 vs 3gs

Do świa­ta Apple wszedł w tym tygod­niu nowy mod­el tele­fonu – iPhone 4 opar­ty o nowy sys­tem oper­a­cyjny iOS4. Jak to bywa w przy­pad­ku pojaw­ienia się na rynku nowego mod­elu tele­fonu, od razu jest on porówny­wany ze swoim poprzed­nikiem. Tym razem nie jest inaczej – iPhone 4 vs iPhone 3GS – porów­nanie tele­fonów.

HTC HD2 vs HTC EVO 4G – obszerne porównanie video

Dodano: 05.06.2010 Kategorie: HTC, Newsy, Video Tagi: , ,

htc hd2 vs htc evo 4g

HTC EVO 4G już od wczo­raj jest dostęp­ny w sprzedaży w amerykańskiej sieci Sprint. Jest to jed­na z naj­ciekawszych pozy­cji HTC w USA, a sami amerykanie nie ukry­wa­ją, że była to niewąt­pli­wie pre­miera roku. Jak sobie radzi HTC EVO 4G w porów­na­niu z HTC HD2? – zapraszam na porów­nanie video.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002