NFC to tech­nolo­gia pozwala­jąca na komu­nikację zbliże­niową pomiędzy urządze­niem wyposażonym w odpowiedni czyt­nik a czipem NFC. Dziś pokażemy Wam, jak niewielkim nakła­dem pracy wykonać własne pod­stawki pod tele­fon, które poz­wolą zau­tomaty­zować niek­tóre czynności.