Komórkowi Fani emu­lacji do tej pory mogli co najwyżej zagry­wać się w pro­dukc­je z Game Boy Advance, pier­wszego PlaySta­tion bądź Nin­ten­do 64. Wszys­tko wskazu­je jed­nak na to, że wkrótce może spotkać nas niemały przełom w tej kwestii - PPSSPP to pier­wszy na świecie mobil­ny emu­la­tor PlaySta­tion Portable, który — choć zna­j­du­je się w bard­zo wczes­nej fazie roz­wo­ju — rzeczy­wiś­cie dzi­ała!