c3222c3d-1d45-4b7c-8-b4483a4de1df

Play w końcu wypuś­cił aplikację pozwala­jącą użytkown­ikom tej sieci na zarządzanie swoi­mi usługa­mi oraz sprawdzanie stanu kon­ta. Co praw­da dłu­go czekaliśmy, ale lep­iej późno, niż wcale.