W świecie smart­fonów częs­to uży­wa się pojęć typu Pen­tile, Super AMOLED czy Super LCD 3. Dla prze­cięt­nego użytkown­i­ka niewiele one znaczą. Za pomocą zdjęć i opisów przed­staw­ię, jaka jest real­na różni­ca w poszczegól­nych tech­nolo­giach i czym tak na prawdę jest Pen­tile.