Nokia opatentowała wygięty akumulator

Dodano: 12.03.2014 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: ,

Nokia-flexible-battery

Nokia może poszczy­cić się bard­zo dużą iloś­cią paten­tów. Nie każdy jed­nak jest tak odkry­w­czy, jak najnowszy z nich. Przed­staw­ia on… elasty­czny aku­mu­la­tor.

Apple zawiera ugodę z HTC na całą dekadę

Dodano: 13.11.2012 Kategorie: Android, HTC, iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

Z Apple nie warto igrać. Ta fir­ma choć zre­wolucjoni­zowała w ostat­nich lat­ach prze­mysł elek­tron­iczny, to spowodowała również początek wojen paten­towych na sze­roką skalę. Na pewno przy­jem­ną wiado­moś­cią jest pod­pisanie przez nią ugody z HTC, na mocy której nie będą pozy­wać siebie o stosowane rozwiąza­nia paten­towe.

Microsoft patentuje wyciszenie dzwonka za pomocą puknięcia w telefon

Dodano: 18.09.2012 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Wyglą­da na to, że Microsoft nie próżnu­je i stara się wprowadzać innowac­je do smart­fonów opar­tych na jego sys­temie. Czy takie rozwiązanie zna­jdzie się w kole­jnych Noki­ach Lumia?

Nowy iPod Nano — Apple splagiatowało Nokię?

Dodano: 13.09.2012 Kategorie: iPhone, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

Nie od dziś wszyscy wiemy, że Apple jest niesamowicie drażli­we w spraw­ie narusza­nia jego paten­tów — pokaza­ła to woj­na z Sam­sungiem, którą gigant z Cuper­ti­no ostate­cznie wygrał. Okazu­je się, że nie jest on świę­toszkiem — nowy iPod Nano wyglą­da dzi­wnie zna­jo­mo…

Samsung szykuje pozew sądowy przeciwko Apple

Dodano: 31.08.2012 Kategorie: iPhone, Newsy, Samsung Tagi: , , , , ,

Wyglą­da na to, że woj­na paten­towa wcale się nie skończyła. Po jednogłośnym orzecze­niu amerykańskiego sądu w spraw­ie kopi­owa­nia rozwiązań od Apple, Sam­sung musi zapłacić karę pieniężną w wysokoś­ci mil­iar­da dolarów. Kore­ańczy­cy mają zami­ar się odpłacić i są gotowi pozwać gigan­ta z Cuper­ti­no, jeśli nowy iPhone będzie wspier­ać łączność LTE.

Samsung przegrywa z Apple w sądzie

Dodano: 25.08.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy Tagi: , , ,

W star­ciu Sam­sung vs. Apple poważny cios spadł na pier­wszego pro­du­cen­ta — amerykańs­ki sąd uznał go za win­nego naruszenia paten­tów i nakazał zapłacić znaczną nieba­gatel­ną karę pieniężną. Czy te paten­towe wojny kiedyś się skończą?

Motorola wypowiada wojnę patentową przeciwko Apple

Dodano: 20.08.2012 Kategorie: iPhone, Motorola, Newsy Tagi: , , , , , , , ,

Apple to fir­ma  słyną­ca ze swo­jego cwa­ni­ack­iego zachowa­nia. Już dawno otrzy­mała miano trol­la paten­towego, a jej dzi­ała­nia spowodowały już zakaz sprzedaży m. in. Sam­sun­ga Galaxy Nexus na tere­nie USA. Czy tym razem kosa trafi na kamień?

Vringo kupuje patenty od Nokii

Dodano: 09.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , ,

Sytu­ac­ja finan­sowa Nokii wciąż nie ule­ga popraw­ie. Ba, z każdym dniem rodzą się coraz to więk­sze prob­le­my dla niej. Niedawno zamknęła ostat­nią europe­jską fab­rykę, a ter­az kolej na ratowanie się sprzedażą paten­tów.

Mobilne urządzenie z 2 ekranami? Microsoft patentuje pomysł.

Dodano: 24.04.2012 Kategorie: Newsy, Windows Mobile, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Microsoft już nie raz zadzi­wiał nas swoi­mi kreaty­wny­mi pomysła­mi które po pewnym cza­sie częs­to zna­jdy­wały swo­je odzwier­ciedle­nie w rzeczy­wis­toś­ci. Tym razem kole­jny, stary oraz znany od wielu lat pomysł na urządze­nie wyko­rzys­tu­jące 2 wyświ­et­lacze trafił do urzę­du paten­towego. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002