Mega Avatars — Stwórz swój awatar na telefonie Nokia Lumia

Dodano: 14.08.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Za pomocą tej aplikacji dla sys­te­mu Win­dows Phone 7 będziesz w stanie stworzyć czyjąkol­wiek podobiznę, która doskonale sprawdzi się jako uzu­pełnie­nie Two­jej listy kon­tak­tów.

Ovi Store to już 9 milionów pobrań dziennie i cały czas rośnie

Dodano: 16.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi:

Ovi Store 9 millions

Wirtu­al­ny sklep z aplikac­ja­mi Ovi Store cały czas rośnie. Już 9 mil­ionów razy dzi­en­nie ścią­gane są aplikac­je i inne dodat­ki do smart­fonów Nokia.

Ovi Store – ponad 7,5 miliona pobrań aplikacji dziennie

Dodano: 27.07.2011 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi:

Ovi Store 7M

Nokia Devel­op­er pochwal­iła się najnowszy­mi dany­mi, które doty­czą sklepu Nokii – Ovi Store. Klien­ci tego wirtu­al­nego sklepu pobier­a­ją pon­ad 7,5 mil­iona mobil­nych aplikacji każdego dnia.

Aktualizacja Ovi Store dla S60v5 i S60v3

Dodano: 30.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

nokia-ovi-store-updates

Wczo­raj wprowad­zono aktu­al­iza­cję sklepu Ovi Store dla tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 i S60v3. Popraw­iono trzy kwest­ie doty­czące obsłu­gi sklepu:

- łatwiejsze przeglą­danie,  wyszuki­wanie i odsła­ni­an­ie treś­ci w sklepie Ovi;

- poprawa jakoś­ci treś­ci recen­zji (między inny­mi: wprowadze­nie skali oce­ny aplikacji z trzech gwiazdek do pię­ciu);

- wprowadze­nie więk­szego zakre­su infor­ma­cji na tem­at pro­duk­tów dostęp­nych w sklepie.

Statystyki Ovi Store – 22 aplikacje ściągane na sekundę

Dodano: 05.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Najnowsze statysty­ki Ovi Store są z pewnoś­cią dobrą infor­ma­cją dla fińskiej Nokii. Wirtu­al­ny sklep z aplikac­ja­mi rozras­ta się i sta­je się poważną konkurencją dla App Store, pomi­mo tego, że wybór danego sklepu jest podyk­towane posi­adaniem danego mod­elu tele­fonu. Tak czy inaczej najnowsze statysty­ki Ovi Store są bard­zo dobre.

Poniższe statysty­ki zostały przed­staw­ione przez fir­mę Nokia 28 lutego. Sklep Ovi Store jest najwięk­szym i najbardziej rozwinię­tym na świecie wirtu­al­nym sklepem z aplikac­ja­mi i dodatka­mi do tele­fonów Nokia. Każdego dnia sklep odwiedza­ją ludzie z pon­ad 180 kra­jów na świecie, ścią­ga­jąc 1,5 mil­iona dodatków na swo­je tele­fony dzi­en­nie. Dynami­ka wzros­tu pobranych ele­men­tów ze strony ksz­tał­tu­je się na poziomie 100% więcej w sto­sunku do poprzed­niego miesią­ca. Ovi Store dostęp­ne jest w 16 językach – Ang­iel­s­ki, Chińs­ki, Duńs­ki, Holen­der­s­ki, Fińs­ki, Fran­cus­ki, Kanadyjs­ki, Indonezyjs­ki, Nor­wes­ki, Pol­s­ki, Rosyjs­ki, Hisz­pańs­ki, Szwedz­ki, Turec­ki i Włos­ki. Wśród 10 najwięk­szych użytkown­ików Ovi Store wymienia się następu­jące kra­je: Egipt, Franc­ja, Niem­cy, Indie, Indonez­ja, Włochy, Ros­ja, Ara­bia Saudyjs­ka, Wiel­ka Bry­ta­nia i Wiet­nam.

Pobieranie

Ovi Store w pełni zintegrowane z telefonami Nokia N900

Dodano: 12.01.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

nokia-n900-ovi-store

To z pewnoś­cią bard­zo ciepła infor­ma­c­ja dla wszys­t­kich użytkown­ików tele­fonów Nokia N900 z sys­te­mem Mae­mo 5. Nokia otworzyła i zin­te­growała w pełni wirtu­al­ny sklep Ovi Store na rzecz właś­ci­cieli właśnie tych tele­fonów.

Najlepsze aplikacje 2009 roku w Ovi Store

Dodano: 11.01.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

nokia-ovi-store

Ofic­jal­ny blog Nokii wybrał najlep­sze aplikac­je 2009 roku, jakie może­my znaleźć w sklepie Ovi Store. Nokia podzieliła wyróżnienia w dziewię­ciu różnych tem­aty­cznie gru­pach – aplikac­je: muzy­czne, sieci społecznoś­ciowe, związane z Twitter’em, miejskie prze­wod­ni­ki z mapa­mi, foto i video, rozry­wka, wiado­moś­ci i newsy, gry, narzędzia. Dużym zaskocze­niem może być fakt, że na dziewięć aplikacji, które stanęły na najwyższym stop­niu podi­um w swo­jej kat­e­gorii, sześć z nich to aplikację całkowicie dar­mowe. Peł­na lista zwycięzców oraz lin­ki do pobra­nia najlep­szych aplikacji 2009 w dal­szej częś­ci newsa.

Ovi Store w liczbach – po 5 miesiącach

Dodano: 21.11.2009 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: ,

ovi-store-pictures

Ovi Store, czyli wirtu­al­nych sklep Nokii, gdzie może­my zakupić różnego rodza­ju aplikac­je dla swo­jego tele­fonu jest już na rynku pon­ad pięć miesię­cy. Co się zmieniło w tym cza­sie? Jak wyglą­da­ją statysty­ki tego ser­wisu? Przeczy­ta­j­cie w dal­szej częś­ci.

Widget wyszukiwarki Bing dostępny w Ovi Store

Dodano: 09.07.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

bing-symbian-s60v3-s60v5

Wyszuki­war­ka Bing to alter­naty­wa dla tych wszys­t­kich, którym znudz­iły się już Google. Jak twierdzą znaw­cy jest to główny konkurent Google na rynku, który może stanąć z nim już niedłu­go, jak równy z równym. Nokia Ovi Store, również chce się przysłużyć roz­wo­jowi wyszuki­war­ki Bing, dlat­ego też w wirtu­al­nym sklepie Nokii znaleźć może­my dar­mowy wid­get, który jeszcze bardziej usprawni wyszuki­wanie infor­ma­cji, newsów, grafik itp.

Wid­get przeglą­dar­ki Bing skierowany jest dla wszys­t­kich posi­adaczy tele­fonów opar­tych zarówno o sys­tem Sym­bian S60v3, jak i o sys­tem Sym­bian S60v5. Pobrać go moż­na za dar­mo tutaj (link).

EyeCall – rewelacyjna aplikacja dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic

Dodano: 31.05.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Eye­Call to aplikac­ja skierowana pod sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60v5, na video może­my zobaczyć jak jest ona testowana na tele­fonie Nokia 5800 Xpress­Mu­sic.

Czym jest Eye­Call — jest to bard­zo łat­wa w uży­ciu aplikac­ja, która nie potrze­bu­je nawet dotyka­nia tele­fonu by ją włączyć. Gdy nade­jdzie połącze­nie przy­chodzące wystar­czy, że delikat­nie mach­niemy ręką przed samym ekranem, wtedy nasz dzwonek w tele­fonie się wyłącza, a my może­my dalej kon­tyn­uować to, co doty­chczas robil­iśmy. Gdy jed­nak dotkniemy tele­fonu i zakry­je­my go ręką, przyjdzie wiado­mość, że nie ode­bral­iśmy połączenia. Aplikac­ja Eye­Call wyko­rzys­tu­je przed­nią kamerę tele­fonu — VGA w celu rejes­tracji ruchów naszej dłoni.

Bard­zo ciekawa aplikac­ja, którą moż­na ściągnąć na Ovi Store w cenie 5 € (link).

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002