Office-Mobile-2010

Fir­ma Microsotf potwierdz­iła, że paki­et Office Mobile 2010 będzie wbu­dowany w tele­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 7. Dodatkowo posi­adacze sys­te­mu Win­dows Mobile 6.5 będą mogli za dar­mo aktu­al­i­zować starą wer­sję Office’a do wer­sji 2010. W dal­szej częś­ci wpisu zobaczyć może­cie prezen­tację Pow­er­Point na sys­temie Win­dows Phone 7.