Nie przy­pom­i­nam sobie , bym widzi­ał kiedyś dwa nad­chodzące urządzenia różnych marek na jed­nym zdję­ciu z prze­cieku. W tym przy­pad­ku otrzy­mal­iśmy fotkę z dwoma wyjątkowy­mi tableto­fon­a­mi — jed­nym od Sonego, drugim od Nokii.