Nokia C7 kontra 4‑tonowy van [video]

Dodano: 03.04.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi:

Nokia C7 vs bus

Nokia C7 a dokład­nie Nokia Astound została pod­dana wycz­er­pu­jące­mu testowi wyświ­et­lacza w star­ciu z 4‑tonowym vanem. Jak myśli­cie czy taki pojazd może uszkodz­ić tego smart­fona?

Na tylnym siedzeniu — nowa reklama Nokii C7 [video]

Dodano: 26.03.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi:

Nokia C7 reklama

Choć Nokia C7 na dobre zado­mow­iła się na naszym pol­skim rynku, to kam­pa­nia reklam­owa Nokii nadal trwa. Jej efek­ty może­my podzi­wiać w najnowszym, który przyjął nazwę Na tyl­nym siedze­niu. Nokia C7. Jeśli po przeczy­ta­niu tytułu nowego klipu Nokii na myśl przy­chodzą Wam różne dzi­wne sko­jarzenia, to znak, że powin­niś­cie go obe­jrzeć.

Nokia C7 w USA pod nazwą Nokia Tiger?

Dodano: 07.03.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi:

Nokia Tiger

Nokia C7 to smart­fone, który miał swo­ją pre­mierę już w zeszłym roku. Na całym świecie jest on znany jako Nokia C7, ale praw­dopodob­nie w USA nazwa ta zostanie zastą­pi­ona bardziej wyszukanym nazewnictwem – Nokia Tiger – to brz­mi dum­nie!

Nokia C7 — przykładowe nagranie video

Dodano: 07.12.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi:

Nokia C7-00

Oto przykład­owe nagranie video wyko­nane tele­fonem Nokia C7 (C7-00). Tak się skła­da, że ten mod­el tele­fonu jest właśnie testowany przeze mnie i mam możli­wość porów­na­nia go z Nok­ią N8 oraz sko­rzys­ta­nia z jego dóbr. Tak więc zapraszam do obe­jrzenia naszej sro­giej zimy w obiek­ty­wie tele­fonu Nokia C7.

Avatar HD – prezentacja video na Nokii C7

Dodano: 29.10.2010 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Gry, Nokia, Symbian^3, Video Tagi:

Avatar HD Nokia C7

Oto krót­ka prezen­tac­ja video gry Avatar HD na tele­fonie Nokia C7. Jak już mogliś­cie przeczy­tać, Avatar HD to wiel­ka pro­dukc­ja firmy Gameloft skierowana do tele­fonów z sys­te­mem Symbian^3. Czy aplikację opła­ca się zakupić i jak Nokia C7 radzi sobie w świecie gier? Oceń­cie sami.

Gry HD na Nokie N8 – Avatar HD, Asphalt 5 HD, GRT 2 HD [video]

Dodano: 28.10.2010 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Gry, Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

Avatar HD

Gameloft ofic­jal­nie zaprezen­tował gry w wer­sji HD, które są dostęp­ne dla tele­fonów z sys­te­mem Symbian^3 – Nokia N8 i Nokia C7 (obec­nie). Jakość grafi­ki w tych grach robi rzeczy­wiś­cie wraże­nie – zapraszam do obe­jrzenia prezen­tacji video poje­dynczych tytułów. Zna­jdziecie tam również krótkie opisy gier i bezpośred­nie lin­ki do Ovi Store.

Nokia N8 vs Nokia C7 — porównanie smartfonów

Dodano: 25.10.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: ,

Nokia N8 vs Nokia C7

Nokia N8 wraz z mod­elem Nokia C7 to najnowsze i najbardziej zaawan­sowane smart­fony fińskiego pro­du­cen­ta, jakie dostęp­ne są na rynku. Zapraszam do obe­jrzenia porów­na­nia tele­fonów Nokia N8 i Nokia C7, a także do przeczy­ta­nia specy­fikacji doty­czącej tych urządzeń.

Nokia C7 — prezentacja wyjścia TV-OUT [video]

Dodano: 13.10.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi:

Nokia C7

Pomi­mo tego, że Nokia C7 nie jest wyposażona w wyjś­cie TV-OUT to jed­nak moż­na wyświ­etlić zawartość naszego mobil­nego pul­pitu na ekranie telewiz­o­ra, dzię­ki stan­dar­d­owe­mu wyjś­ciu 3.5mm audio-visu­al Jack. W tym przy­pad­ku może­my uzyskać jakość obrazu zbliżoną do najwyższej jakoś­ci (HD). Zapraszam do obe­jrzenia krótkiego video, jak sprawu­je się Nokia C7 jako play­er na telewiz­orze.

Pobierz ipla na swój telefon!

Dodano: 12.10.2010 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , ,

ipla-na-nokie

ipla to znana już mar­ka wśród użytkown­ików Inter­ne­tu. Strona po sukce­sie webowym postanow­iła spróbować swoich sił w wer­sji mobile. Dzię­ki temu pro­jek­towi w ipla na tele­fony komórkowe będziemy mogli oglą­dać pon­ad 10 000 mate­ri­ałów VOD oraz Pol­sat News na żywo. Aplikac­ja jest dar­mowa i może­cie ją pobrać za dar­mo z dailymobile.pl.

Nokia C7 już w sprzedaży!

Dodano: 11.10.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi:

Nokia C7

Nokia C7 została zaprezen­towana w połowie wrześ­nia na tar­gach Nokia World w Lon­dynie. Tele­fon miał się ukazać w czwartym kwartale tego roku, jed­nakże po prob­lemach z debi­utem Nokii N8 nikt się raczej nie spodziewał, że Nokia C7 trafi do sklepów 20 dni po pre­mierze!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002