Nokia Belle Refresh — aktualizacja już dostępna!

Dodano: 27.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Następu­jące mod­ele: Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia X7 i Nokia Oro otrzy­mały dzisi­aj aktu­al­iza­cję do najnowszej wer­sji opro­gramowa­nia 111.040.1511. Warto ją pobrać, gdyż wprowadza sporo zmi­an.

Nokia pracuje nad aktualizacją oprogramowania aparatu smartfona Nokia 808 PureView

Dodano: 25.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , , ,

Nokia 808 Pure­View to urządze­nie doskon­ałe dla fotografów. Wszyscy ci, którzy postanow­ili chwilę pogrze­bać w ustaw­ieni­ach aparatu mogli zostać niemile zaskoczeni, gdy tele­fon postanow­ił wykony­wać bard­zo ciemne zdję­cia. Na szczęś­cie Nokia zda­je sobie sprawę z tego prob­le­mu i już szyku­je na to aktu­al­iza­cję.

Zobacz Nokia Belle na smartfonie Nokia 500 [video]

Dodano: 19.02.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Recenzje, Symbian, Symbian^3, Video Tagi: , ,

Zgod­nie z zapowiedzi­a­mi przy­go­towałem video wraz z komen­tarzem przed­staw­ia­jące smart­fon Nokia 500 z zak­tu­al­i­zowanym sys­te­mem Nokia Belle (Sym­bian Belle). Zobacz­cie, co może­cie znaleźć w Nokii 500 z sys­te­mem Nokia Belle. Zapraszam także do prze­jrzenia innych filmów video na naszym kanale na YouTube — nie zapom­ni­j­cie sub­skry­bować kanału!

Jak to Nokia Belle stała się dostępna na smartfonie Nokia 500

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , ,

Nokia Belle Nokia 500 twitt

Wielu użytkown­ików Nokii 500 ma się dzisi­aj z czego cieszyć – została udostęp­niona aktu­al­iza­c­ja do sys­te­mu Nokia Belle na to właśnie urządze­nie. Uciecha to może dużo powiedziane, bo część z Was może obe­jść się smakiem – a to dlaczego…

Nokia 500 z systemem Nokia Belle będzie obsługiwać tylko 4 ekrany główne i to nie wszystko…

Dodano: 12.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia 500 Nokia Belle OS

Aktu­al­iza­c­ja do sys­te­mu Nokia Belle w smart­fonie Nokia 500 ma się pojaw­ić już w najbliższym cza­sie. I choć data nie została do koń­ca określona przez Nok­ie, pro­du­cent postanow­ił podać, jakie niespodzian­ki czeka­ją nas po aktu­al­iza­cji – nie licz­cie na pozy­ty­wy.

Aplikacje Nokia Belle: FastTube do oglądania filmików z YouTube w jakości HD

Dodano: 11.02.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi: ,

FastTube Nokia Belle

W Nokia Store pojaw­iła się nowa aplikac­ja dla wszys­t­kich tych, którzy częs­to oglą­da­ją filmi­ki na najpop­u­larniejszym por­talu tego typu – YouTube. Aplikac­ja Fast­Tube jest kom­paty­bil­na z sys­te­mem Nokia Belle i może­cie ją pobrać za dar­mo ze sklepu Nokii.

Nokia Belle na smartfonie Nokia N8 [video]

Dodano: 10.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: , , , , , ,

Nokia N8 z systemem Nokia Belle

Z racji aktu­al­iza­cji smart­fonów Nokii – Nokia N8, C7, C6-01, E7, X7, E6, Oro postanow­iłem zaprezen­tować Wam, jak wyglą­da sys­tem Nokia Belle w rzeczy­wis­toś­ci oraz przy­bliżyć nieco zmi­any, jakie zas­taniecie w odświeżonym OS’ie – zapraszam gorą co do obe­jrzenia video.

Symbian Belle uśmiercony, witamy Nokia Belle

Dodano: 21.12.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , ,

Jak poda­je ofic­jal­ny blog firmy Nokia, najnowsza wer­s­ja sys­te­mu oper­a­cyjnego Sym­bian w wer­sji Belle zmienia swo­ją nazwę na Nokia Belle. Nokia tym samym żeg­na się z Sym­bianem. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002