Wczo­raj co praw­da Sam­sung pokazał nam sporo ciekawych nowoś­ci, lecz nie tylko on zamierza powal­czyć o klien­tów nowy­mi smart­fon­a­mi. Zapowia­da się, że 5 wrześ­nia Nokia zag­waran­tu­je nam na swo­jej kon­fer­encji nie mniejsze emoc­je. Tym­cza­sem do sieci wyciekło kole­jne zdję­cie niezi­den­ty­fikowanej komór­ki fińskiego pro­du­cen­ta.