Nokia-1280 Nokia-1616 Nokia-1800 Nokia-2220-slide Nokia-2690

Może nowy mod­el tele­fonu Nokia 1280 nie wyróż­nia się niczym spec­jal­nym, a raczej nie jest atrak­cyjny wiz­ual­nie. Nie o to jed­nak chodz­iło twór­cą tego mod­elu – miał to być tele­fon niskobudże­towy i to przez duże N. Rzeczy­wiś­cie wyszło i udało się stworzyć tele­fon fińskiego gigan­ta, który będzie kosz­tował 20 Euro. Oczy­wiś­cie to zdzi­wiło wszys­t­kich i dodało atrak­cyjnoś­ci temu mod­e­lowi.