Ndrive-nawigacja-07

Fir­ma NDrive Nav­i­ga­tion Sys­tems udostęp­niła najnowszą wer­sję naw­igacji GPS dla takich sys­temów oper­a­cyjnych, jak: Sym­bian OS, iPhone, Android i Win­dows Mobile. Naw­igac­ja ta cechu­je się bard­zo dużą dokład­noś­cią w tere­nie (z uwzględ­nie­niem numerów budynków). A także z bard­zo dobrym pokryciem map przez aplikację.

Wybier­a­jąc naw­igację GPS NDrive na tele­fon komórkowy może­my być pewni, że wybier­amy pro­dukt pro­fesjon­al­ny i przys­tosowany do naszych tele­fonów, jak i do naszej wygody. Dzię­ki naw­igacji, mamy możli­wość wyszuki­wa­nia punk­tów szczegól­nych (hotele, stac­je ben­zynowe, restau­rac­je itp. Pon­ad­to aplikac­ja umożli­wia wyświ­et­lanie budynków w try­bie 3D, jak i umożli­wia robi­enia zbliże­nie i odd­ale­nie trasy na wyświ­et­laczu tele­fonu. Naw­igac­ja ma także wbu­dowaną mapę fotoradarów z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji. Wszys­tkie komendy wydawane są poprzez polece­nia głosowe.