Kil­ka tygod­ni temu Mozil­la zaprezen­towała pier­wsze infor­ma­c­je na tem­at swo­jego włas­nego sys­te­mu sku­pi­a­jącego się głównie na funkcjon­al­noś­ci­ach inter­ne­towych. Dziś już wiemy kto oraz kiedy stworzy pier­wszy smart­fon z sys­te­mem Boot To Gecko.