Nokia N900: prezentacja funkcji TV-OUT

Dodano: 29.11.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

Nokia_N900-pictures

Tablet Nokia N900 to nie tylko duże możli­woś­ci sys­te­mu Mae­mo 5, ale także ciekawe rozwiąza­nia tech­niczne — jak choć­by funkc­ja TV-OUT, która pozwala wyświ­et­lać to, co mamy na ekranie naszego mon­i­to­ra w tele­fonie. Choć sama funkc­ja nie jest wielką innowacją i bywała już wyko­rzys­tana w Noki­ach to chy­ba jed­nak warto zobaczyć sys­tem Mae­mo 5 z bliska. Należy przyz­nać, że różni się znacznie od Sym­biana zarówno V3, jaki i V5. Video dostęp­ne jest w dal­szej częś­ci pos­ta.

Nokia N900 — pierwsze wrażenia

Dodano: 09.11.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia-N900-Maemo

Panowie z MobileNoki­aTalk postanow­ili pochwal­ić się swoi­mi pier­wszy­mi wraże­ni­a­mi na tem­at table­tu Nokia N900 z sys­te­mem Mae­mo 5. Video przed­staw­ia się nieco ama­torsko, ale warto spo­jrzeć co przed­staw­ia sobą Nokia N900. Zobacz­cie sami w dal­szej częś­ci pos­ta.

Nokia N900 z Windowsem 3.11

Dodano: 27.10.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

nokia-n900-windows

Poniższe video przed­staw­ia uru­chomiony Win­dows 3.11 na tele­fonie Nokia N900 (w Dos­box). Przy­pomne tylko, że tablet Nokia N900 stan­dar­d­owow wyposażony jest w najnowszy sys­tem Mae­mo.

Video, jak zwyk­le moż­na obe­jrzeć w dal­szej częś­ci pos­ta.

Quake 3 Arena na Nokii N900

Dodano: 16.10.2009 Kategorie: Gry, Maemo, Nokia, Video Tagi: ,

quake-3-arena-nokia-n900

Quake 3 Are­na to gra kul­towa wśród wszys­t­kich, cenią­cych sobie dobrą szczelaninkę. Tym razem Quake 3 Are­na został uru­chomiony na table­cie Nokia N900, który wyposażony jest w sys­tem Mae­mo. Gra została zaprezen­towana na ekranie telewiz­or, dzię­ki wyko­rzys­ta­niu TV-out. Wbu­dowany akcelerometr w tele­fonie umożli­wia chodze­nie do przo­du, do tył, a także skrę­canie w pra­wo i w lewo oraz pod­skaki­wanie. Video wyda­je się być ory­gi­nalne, tak więc gra musi dzi­ałać na Nokia N900 Mae­mo.
Zapraszam do oglą­da­nia Quake na Nokia N900.

Sesja video z telefonem Nokia N900 i Maemo 5

Dodano: 16.10.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

n900

n900-maemo-5

Kto nie wie jeszcze czym jest tablet Nokia N900 i najnowszy sys­tem oper­a­cyjny Mae­mo — ma właśnie wyśmien­itą okazję zapoz­nać się z tym pro­duk­tem w sposób bard­zo dokład­ny i szczegółowy. Oto 3 nagra­nia video, które trwa­ją dłużej niż 2 godziny — miłego i przy­jem­nego oglą­da­nia 🙂

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002