lg-gd510-zdjecia-11

lg-gd510-zdjecia-08

Gale­ria zdjęć tele­fonu LG GD510. Jest to słuchawka, która powin­na się spodobać entuz­jastą ekologii — tele­fon, który nie dość, że posi­a­da pan­el solarny w tyl­nej częś­ci obu­dowy, dzię­ki czemu może­my na dobre zapom­nieć co to wycz­er­pana bate­ria, dodatkowo GD510 posi­a­da także funkcję Eco-Tree oraz Eco-cal­cu­la­tor, które umożli­wia­ją między inny­mi oblicze­nie emisji dwut­lenku węgla. LG GD510 to tele­fon w pełni przy­jazny środowisku, nie tylko z racji na pan­el solarny, ale także ze wzglę­du na szkodli­we tworzy­wa, które nie zostały wyko­rzys­tane do pro­dukcji — polichlorek winy­lu oraz sub­stancji halogenowanych.