Zapewne wielu z was będzie w szoku słysząc że jeden z najwięk­szych Japońs­kich gigan­tów postanow­ił wypuś­cić na rynek tele­fon bez mikro­fonu do rozmów. Pier­wsze infor­ma­c­je wyda­ją się być bard­zo kon­trow­er­syjne, w rzeczy­wis­toś­ci jed­nak sprawa ma się zupełnie inaczej a użytkown­i­cy Urbano z pewnoś­cią poroz­maw­ia­ją z inny­mi bez najm­niejszych prob­lemów. Jak to zro­bią?