Kyocera Echo

Wszys­tkie firmy stara­ją się wyróżnić swo­je tele­fony komórkowe, niek­tórzy robią od lat na to samo kopy­to podob­ne słuchaw­ki (Nokia) a inni się wyróż­ni­a­ją, tak jak zro­biła to fir­ma Kyocera, która zaprezen­towała tele­fon Echo z pod­wójnym wyświ­et­laczem dla amerykańskiej sieci Sprint. Koniecznie zobacz­cie jak to wyglą­da?