Zaprezen­towane pon­ad rok temu Siri stało się pop­u­laryza­torem i wzorem wyszuki­wa­nia głosowego. W między­cza­sie pow­stało konkuren­cyjne rozwiązanie od Google’a, które zyskało wielu zwolen­ników. Od niedaw­na dostęp­ne jest także na urządzenia spod znaku jabł­ka. Z pomocą filmiku spróbu­je­my znaleźć odpowiedź na pytanie, który asys­tent radzi sobie lep­iej.