iPhone 3G S — szybkie spojrzenie na telefon (video)

Dodano: 20.06.2009 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

Był już test tele­fonu iPhone 3G S, tym razem jed­nak prezen­tu­je video, które pokazu­je wszys­tkie ważniejsze funkcję najnowszego iPhone’a i zak­tu­al­i­zowany sys­tem iPhone OS 3.0. Nagranie daje podgląd na takie funkcję, jak: Voice Memo, kopi­uj — wklej oraz Stereo Blue­tooth. Poza samym sys­te­mem video ukazu­je także wyko­rzys­tanie głośni­ka Blue­tooth przez tele­fon.

Via

iPhone 3G S — Auto focus (video)

Dodano: 20.06.2009 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

iphone3gs_camera

Engad­get mobile stworzyli krótkie video przed­staw­ia­jące dzi­ałanie auto — focus’a na najnowszym tele­fonie komórkowym Apple — iPhone 3G S. W dal­szej częś­ci moż­na zobaczyć prezen­tację video — zapraszam.

Nowy iPhone 3G S — pierwszy video test

Dodano: 19.06.2009 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

Pre­miera tele­fonu iPhone 3G S — czyli najnowszego iPhone’a miała miejsce już praw­ie dwa tygod­nie temu. Tele­fon jest już w sprzedaży, ale w internecie mało jest infor­ma­cji na tem­at testów i choć­by pier­wszych spo­jrzeń na nowy pro­dukt Apple. Jeden z pier­wszych bardziej ciekawych i wycz­er­pu­ją­cych testów tele­fonu iPhone 3G S w końcu został opub­likowany. Fakt, fak­tem został on zre­al­i­zowany w Brazylii i wys­tępu­ją z tego tytułu bari­ery językowe, ale Panowie z Mydoc.com.br zad­bali również o to, by nagranie było dostęp­ne dla więk­szej częś­ci fanów jabłusz­ka i stworzyli napisy w języku pol­skim, oczy­wiś­cie w języku ang­iel­skim. Zobaczmy zatem jak iPhone 3G S prezen­tu­je się z bliska — zapraszam!

Apple iPhone 3G S vs Palm Pre vs iPhone 3G — test szybkości

Dodano: 19.06.2009 Kategorie: iPhone, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Video Tagi: , , ,

Ciekawego porów­na­nia dokon­ali dzi­en­nikarze CNET Asia, które pole­gało na porów­na­niu tele­fonów komórkowych Apple iPhone 3G S vs iPhone 3G  vs Palm Pre. Test obe­j­mował takie czyn­noś­ci, jak szy­bkość włączenia tele­fonu, szy­bkość dzi­ała­nia przeglą­dar­ki inter­ne­towej oraz wysyła­nia MMS-ów. Zobacz czy rzeczy­wiś­cie skrót “S” — czyli speed (szy­bkość) w najnowszym iPhonie to nie tylko chwyt mar­ketingowy.

Zapraszam bard­zo do obe­jrzenia video porównu­jące tele­fony iPhone 3G S kon­tra Palm Pre kon­tra iPhone 3G.

Via

iPhone 3G S w kolejnym promocyjnym video

Dodano: 18.06.2009 Kategorie: iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

Oczy­wiś­cie taka fir­ma jak Apple dobrze wie co znaczy dobry PR i dba o to, by jej pro­duk­ty były zarówno dobrze reklam­owane, jak i dobrze kojar­zone. Oto kole­j­na pros­ta, ale rzec­zowa i chy­ba typowa dla Appla rekla­ma najnowszego tele­fonu komórkowego iPhone 3G S, który zawi­ta do Nas podob­nie jak Nokia N97 na początku przyszłego miesią­ca. Szyku­je się ciekawa kon­frontac­ja.

Xtreme Quad Racing – kolejna świetna gra na iPhone’a

Dodano: 16.06.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, Gry, Newsy, Video Tagi: , , ,

xtreme-quad-racing

Gra Xtreme Quad Rac­ing to świet­ny wybór dla wszys­t­kich tych co kocha­ją Quady i wyś­ci­gi. Ter­az możesz prze­nieść te realia na swo­jego iPhone’a lub iPod’a Touch. W grze mamy do wyboru 5 różnych tras, a także kil­ka kładów. Jak twierdzą znaw­cy tem­aty­ki, gra ta jest znacznie lep­sza od 2XL Motocross, o której pisałem już nieco wcześniej.  Oczy­wiś­cie Xtreme Quad Rac­ing wyko­rzys­tu­je akcelerometr, dzię­ki czemu sterowanie naszym pojaz­dem będzie bardziej realne i bardziej zabawne.

Porównanie telefonów: iPhone 3G vs iPhone 3Gs

Dodano: 10.06.2009 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: ,

iphone-3g-vs-iphone-3gs-picture

iPhone 3g, to pro­dukt wypuszc­zony przez fir­mę Apple w zeszłym roku, który całkowicie zdomi­nował rynek tele­fonów komórkowych w 2008 roku i wyz­naczył nowe trendy i stan­dardy w tele­fonii komórkowej. Wczo­raj nato­mi­ast został zaprezen­towany najnowszy iPhone 3Gs, który jest ponoć 2 razy szyb­szy od swego poprzed­ni­ka — stąd dodatek w nazwie “s”. Nowe jabłuszko pojawi się wraz z ulep­szonym soft­em 3.0, a także szeregiem nowych rozwiązań.

Przyjrzyjmy się bliżej czym różni się nowy iPhone 3GS od stan­dar­d­owego już iPhone’a 3G.

Reklama telewizyjna telefonu iPhone 3Gs

Dodano: 09.06.2009 Kategorie: iPhone, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

Dziś była już ofic­jalne video prezen­tu­jące tele­fon komórkowy iPhone 3Gs, ter­az czas na spot reklam­owy nowego iTele­fonu:)

Cała rekla­ma niezbyt urodzi­wa i moż­na powiedzieć, że owiana jakąś niewidzial­ną tajem­nicą, niczym wczo­ra­jsze wyczeki­wanie na nowego iPhone’a — sam aktor, który w niej wys­tępu­je chy­ba do koń­ca nie był pewien co zna­jdzie się za drzwia­mi 🙂 Zobacz sam!

Przentacja video nowego iPhone 3G S

Dodano: 09.06.2009 Kategorie: iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

Oto ofic­jal­na prezen­tac­ja, rekla­ma w formie nagra­nia video najnowszego iPhone’a, który wczo­raj został zaprezen­towany na tar­gach WWDC w San Fran­si­co. Prezen­tu­je ona pod­sta­wowe dane oraz różnice wzglę­dem starego iPhone’a, a także jakie nowe funkc­je zostały dodane do najnowszego nabytku firmy Apple.

Zachę­cam do obe­jrzenia prezen­tacji nowego tele­fonu komórkowego iPhone 3G S.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002