HTC zaprezen­tował dwa nowe smart­fony ze śred­niej pół­ki przez­nac­zone na rynek chińs­ki. Nie wyróż­ni­a­ją się może pot­worną wyda­jnoś­cią czy gigan­ty­cznym wyświ­et­laczem, lecz posi­ada­ją bard­zo intere­su­ją­cy wygląd. Czy panowie z Tajwanu wkrótce zaskoczą nas nowy­mi pomysła­mi także na naszym kon­ty­nen­cie?