abc-just-ordered-a-new-show-called-selfie

Zdję­cia auto­portre­towe, tzw. self­ies cieszą się wielką pop­u­larnoś­cią wśród użytkown­ików smart­fonów. HTC w pocie czoła opra­cowuje spec­jalny tele­fon przez­nac­zony dla fanów takich fotek.