HTC Droid DNA nie otrzyma swojego europejskiego odpowiednika

Dodano: 26.11.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , , ,

HTC Droid DNA to jeden z naj­ciekawszych smart­fonów wydanych w ostat­nim cza­sie. Przez jed­nych został okrzyknię­ty mobil­nym królem, lecz Inter­net ugi­na się także pod falą kry­ty­ki skierowanej w jego stronę. Mimo to, z pewnoś­cią znalazł­by rzeszę fanów na starym kon­ty­nen­cie. Nieste­ty, niemiec­ki odd­zi­ał HTC twierdzi, że Europa nie otrzy­ma swo­jego Droi­da DNA.

HTC Droid DNA oficjalnie zaprezentowany

Dodano: 14.11.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , ,

HTC zaprezen­towało mieszkań­com Stanów Zjed­noc­zonych swój nowy najlep­szy smart­fon — Droid DNA. Nie będę trzy­mał w niecier­pli­woś­ci — prezen­tu­je się on po pros­tu niesamowicie! Smart­fon ide­al­ny? Nieste­ty nie.

HTC i Verizon zapraszają na wspólną konferencję

Dodano: 07.11.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Tajwańs­ki pro­du­cent smart­fonów i amerykańs­ki oper­a­tor komórkowy łączą swe siły i zaprasza­ją na kon­fer­encję, która odbędzie się już 13 listopa­da. Co z tego może wynikać? To już praw­ie pewne — impreza doty­czyć będzie pre­miery HTC Droid DNA.

Verizon HTC DLX — tajwański tabletofon powoli zmierza do USA.

Dodano: 21.10.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Niecały tydzień temu w Japonii odbyła się pre­miera potężnego pod każdym wzglę­dem smart­fona HTC J But­ter­fly. Ter­az może­my obe­jrzeć zdję­cia przed­staw­ia­jące pię­ciocalowe mon­strum w wer­sji przez­nac­zonej dla amerykańskiego oper­a­to­ra Ver­i­zon.

HTC DLX — kolejne informacje o pięciocalowym monstrum

Dodano: 10.10.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Już od dłuższego cza­su pojaw­ia­ją się prze­cie­ki doty­czące nowego flagow­ca od HTC. Jego rozpoz­nawal­nym ele­mentem ma być potężny pię­ciocalowy ekran. Ter­az poz­nal­iśmy bardziej szczegółowe dane tech­niczne nad­chodzącego mod­elu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002