Mam niezbyt przy­jemne wieś­ci dla posi­adaczy nowych smart­fonów tajwańskiego pro­du­cen­ta — przed­staw­ił on swój plan doty­czą­cy aktu­al­iza­cji tych urządzeń. Nieste­ty, żelkowego robo­ci­ka otrzy­ma­ją tylko dwa mod­ele.