HTC Droid DNA to jeden z naj­ciekawszych smart­fonów wydanych w ostat­nim cza­sie. Przez jed­nych został okrzyknię­ty mobil­nym królem, lecz Inter­net ugi­na się także pod falą kry­ty­ki skierowanej w jego stronę. Mimo to, z pewnoś­cią znalazł­by rzeszę fanów na starym kon­ty­nen­cie. Nieste­ty, niemiec­ki odd­zi­ał HTC twierdzi, że Europa nie otrzy­ma swo­jego Droi­da DNA.